ทำเนียบวัดคณะธรรมยุตในต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑

ทวีป

จำนวน

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต

วัด

สำนักสงฆ์

อเมริกาเหนือ

๕๖

พระราชสิทธิโมลี (สมาน  คุณากโร)  วัดพุทธบูชา  มลรัฐจอร์เจียร์  สหรัฐอมเริกา

ยุโรป

๑๕

พระครูคุณสารโสภณ (ทองพูน คุณสมฺปนฺโน) วัดพุทธบารมี    เยอรมันนี

ออสเตรเลีย

๑๓

-

พระปรีชาญาณวิเทศ (พระมหาศุภชัย ติกฺขวีโร)        วัดธัมมบูชา  ออสเตรเลีย

เอเชีย

๑๖

-

พระครูปริยัติศาสนคุณ  วัดเมฆธรรมวนาราม    ฮ่องกง-ไต้หวัน

พระครูพุทธบาล  วัดป่าพุทธคยา  อินเดีย

รวม

๑๐๐

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.