Get Adobe Flash player

สำนักงานเลขานุการ

DHAMMAYUTnews

มี 140 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

การที่พระกราบบิดามารดา ถือว่าผิดพระวินัยหรือไม่? แล้วพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนา สามารถดูแล อุปัฎฐากบิดามารดาได้หรือไม่? ร่วมศึกษาพระวินัยทางสงฆ์ ที่พระควรปฏิบัติต่อบิดามารดา..

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: ไหว้บิดามารดา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 

ขอถวายพระพร

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Add a comment

หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น ศาสนพิธี คำขอบรรพชาอุปสมบท ภาษาอังกฤษ และศัพท์ธรรมะภาษาอังกฤษ รวบรวม/เรียบเรียงโดย พระอาจารย์สาโรจน์ อคฺคธมฺโม วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยมีพระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี่ย์ ฐานิสฺสโร) และพระไอแซก เขมตฺโต วัดเมตตาวนาราม เป็นผู้ตรวจทาน..อ่าน ดาวน์โหลด เพื่อนำไปใช้งาน

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: หนังสือทำวัตรสวดมนต์ภาษาอังกฤษ

เพลง สมเด็จพระญาณสังวรบูชา

เนื้อร้อง : พระครูปลัด สาธิต ชยสาธิโต/คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

วีดีโอ : พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ/คุณตะวัน คำสุจริต

ขับร้อง : คุณเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ

 

ดาวน์โหลดเพลง MP3 คลิก

ดาวน์โหลด วีดีโอ คลิก

คลิกเม้าส์ขวามือแล้ว เลือก save target as

เพื่อดาวน์โหลด

 

เพลงสังฆราชบูชา

ฐิตวังโสภิกขุ ปทุมวนาราม เนื้อร้อง

คุณปาน ธนพร ขับร้อง

 

คุณปาน ธนพร ขับร้อง

คุณณธนา หลงบางพลี เนื้อร้อง/ทำนอง

Add a comment

"ทีฆายุโก โหตุ มหาสังฆราชา"

MV คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

Add a comment

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ทรงประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา 2555 แก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า "ให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้อมนำคำสอนของพุทธองค์มาบริหารจัดการชีวิตให้งดงามตามหลักศีล สมาธิ ปัญญาฯลฯ"

 

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: พระโอวาทวันมาฆบูชา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ทรงประทานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ แก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: พระโอวาทปีใหม่ 2556

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

อาตมาภาพ ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา และชาวต่างชาติทุกหมู่เหล่า ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดกาลนานเทอญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ขอถวายพระพร


พระเทพกิตติวิมล

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ในนามคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า

Add a comment

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายพระพรในหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: ถวายพระพรในหลวง

วิสาขบูชารำลึก

พระพุทธิสารเถร (หลวงพ่อบุญกู้ อนุวัฑฒโน)

Add a comment

บทเพลงฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

จัดทำถวายเป็นพุทธบูชา โดย บริษัท แกรมมี่โกลด์ จำกัด

Add a comment

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕....

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: พระโอวาทวันวิสาขบูขา 2555

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ประทานพระโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2555 ความว่า.... 

 

 

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: พระโอวาทวันมาฆบูชา 2555

 

ต้อนรับวันครูด้วยบทเพลงอันไพเราะทำนองไทยไทย พร้อมกับสาระมากมายในเนื้อหา เป็นบทเพลงที่มีคุณค่า น่ารับฟัง เทิดทูนพระคุณครู เทิดทูนชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ครูอันยิ่งใหญ่ของชาติไทย..

 

 

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: สายใยไทยศึกษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ทรงประทานวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๕ แก่ปวงชนชาวไทย...

 

 

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานพรปีใหม่ 2555

 

ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

Add a comment

อ่านเพิ่มเติม: ขอถวายพระพร54