วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๓​ วันพุธที่ ๒๘​ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๔ วันเสาร์ที่ ๒๘​ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๕​ วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘​ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๗ วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๙ วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑๐ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ครั้งที่ ๑๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ในการนี้ วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอเชิญวัดสังกัดฯ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม  บำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

พระเทพกิตติวิมล
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.