Get Adobe Flash player

"วันนี้เป็นวันปีใหม่ ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่การงานให้ราบรื่นดีงาม อย่าเป็นคนโกโรโกโส ถ้าไม่ดีมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วให้แก้ไขเสียวันนี้เป็นปีใหม่ วันใหม่ คนเก่าก็เปลี่ยนให้เป็นคนใหม่ขึ้นมา แก้ไขดัดแปลงสิ่งไม่ดีซึ่งเป็นของเก่าแต่ก่อนให้หายไป เหลือแต่ของดีอันเป็นของใหม่แทนที่ในตัวของเราเอง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานราบรื่นดีงาม"

อ่านเพิ่มเติม...

 คุณค่าของมนุษย์หรือคนที่สำคัญที่สุด คือ ความไม่เป็นสัตว์ ไม่ใช่สัตว์ แตกต่างกับสัตว์ ความแตกต่างที่เห็นได้ง่ายคือสัตว์ไม่รู้จักเหตุผล นั่นก็คือสัตว์ไม่มีปัญญาของมนุษย์ ไม่รู้จักถูก ไม่รู้จักผิด ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี

อ่านเพิ่มเติม...

พระเราไม่ได้เย็นด้วยเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะ สมบัติเงินทองข้าวของมีมากมายเท่าไรไม่ใช่เป็นเครื่องประดับพระ เครื่องประดับพระคือศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความพากเพียร ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ มีหิริโอตตัปปะประจำตัว ความสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมอยู่เสมอ ระมัดระวังตัวให้ดี นี่เรียกว่าพระที่สมบูรณ์แบบ พระที่มีความชุ่มเย็นแก่ตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม...

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกราบเรียนองค์หลวงตามหาบัวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมากราบอาราธนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไปเจ้าค่ะ” องค์หลวงตามหาบัวเมตตาตอบว่า "เจริญพร รับแล้วนะ"

อ่านเพิ่มเติม...

 วันนี้เป็นวันปีใหม่ ให้พี่น้องทั้งหลายตั้งเนื้อตั้งตัว ถ้าปีเก่าผ่านมาแล้วปฏิบัติตัวเหลวแหลกไม่ดี มาปีใหม่นี้ก็ให้แก้ไขดัดแปลงตนเองเสียใหม่ ให้ดีขึ้นๆ อย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นคนรับผิดชอบตัวเอง พอตื่นขึ้นมาแล้ววันนี้จะทำอะไรให้คิดเสีย ตื่นขึ้นมาวันไหนก็มืดกับแจ้งๆ เจ้าของโกโรโกโสไม่เกิดประโยชน์อะไร ตื่นขึ้นมาให้ดัดแปลงตัวเอง ไม่ดีตรงไหนให้แก้ไขดัดแปลง ไม่อย่างนั้นไม่ดีเลย ให้ดัดแปลงเจ้าของ วันนี้บกพร่องอะไรให้แก้ไขดัดแปลงเจ้าของให้ดีขึ้นโดยลำดับ

อ่านเพิ่มเติม...

พระสงฆ์ควรปฏิบัติต่อญาติโยมอย่างไร ฆราวาสญาติโยมควรปฏิบัติต่อพระสงฆ์อย่างไร พ่อแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไร ลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไร เพื่อนแท้มีลักษณะอย่างไร เพื่อนไม่ดีมีลักษณะอย่างไร พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบหรือไม่..

อ่านเพิ่มเติม...

ศีล เป็นรั้วกันการคะนองทางกายวาจา สมาธิ เป็นรั้วกั้นการคะนองทางใจ ปัญญา เป็นการพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง พิจารณกายให้เห็นเป็นของไม่งาม

อ่านเพิ่มเติม...

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ  ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ  ผู้ให้ของที่ประเสริฐ..

อ่านเพิ่มเติม...

พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านทราบหรือไม่ว่า ในทางพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนให้รู้จักใช้ทรัพย์ รู้จักบริหารทรัพย์ที่ตนหามาได้ ให้เป็นประโยชน์ ให้มีความสุข..

อ่านเพิ่มเติม...

"อย่าเข้าใจอย่าหลงลืมตัวเองว่าเรามีผู้กราบไหว้สักการะบูชา  เขาได้ทำบุญให้ทาน  เราได้รู้จักคนมาก  แต่คนนับถือก็ให้อุปการะเลี้ยงดูเรา  เลยไปถือตัวเราเองเป็นเกณฑ์  ใช้ไม่ได้  แม้ว่าคนไม่รู้ความจริงของเรา  เขาก็ยังหลงใหลอยู่  มีตัวอย่างมากต่อมากแล้ว  เอาตัวเองเป็นอุปมาแล้ว  ยังพยายามปฏิบัติให้คนรักให้คนชอบ  ให้คนนับถือ  ไม่ได้แก้ไขจิตใจของตนเองให้เป็นตามคำสอนพระพุทธเจ้า  โดยความถูกต้องหรือโดยความชอบ  ผลที่สุดก็ถูกทอดทิ้ง  ถูกขจัดออก  อยู่กับหมู่คณะไม่ได้  ถูกประณามถูกลงโทษ  ด้วยความสำคัญตัวเองผิด  มัวเมาหลงตัวเองผิด  เราต้องพิจารณา"

อ่านเพิ่มเติม...

"บาปบุญนรกสวรรค์นี้สดๆ ร้อนๆ อยู่กับตัวของเราทุกคน เราอย่าทิ้งบาปไปไว้กาลนั้นสมัยนี้ ทิ้งบุญไปไว้ทวีปโน้นทวีปนี้ บาปก็ดีบุญก็ดีตัวของเราเองเป็นคลังแห่งบาปแห่งบุญ เป็นคลังแห่งนรกตลอดถึงนิพพาน ตัวของเราเป็นภาชนะรับรองได้ทั้งนั้น ขอให้จิตเป็นผู้ก้าวเดินนี้พาดำเนินให้ถูกทางนะ จิตนี้จะพาก้าวเดินไป ถ้าไปในทางที่เลวก็ลงจมมหานรก ถ้าไปทางที่ดีก็ถึงขั้นสูงสุดได้แก่พระนิพพาน จากธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า ถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าขึ้นถึงที่สุดได้ ถ้าใครไม่เชื่อฟังแล้วจมได้ พากันจำเอา

อ่านเพิ่มเติม...

"อันนี้เราเข้าอยู่ในวัด เข้ามาวัดไม่เห็นวัด เข้ามาวัดไม่เห็นพระ ปลามันอยู่ในน้ำมันไม่เห็นน้ำ ไส้เดือนมันอยู่ในดินมันก็กินขี้ดิน แต่ว่ามันไม่เห็นดิน เราทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้น" "ไม่รู้เรื่อง อันนี้เห็นว่าเข้ามาวัดมันเป็นบุญ เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทั้งหลายจะเข้ามาวัด เห็นพ่อแม่เข้ามาวัดก็เข้ากันมาตาม ๆ กันมาเรื่อย ๆ ๆ ผลที่สุดอายุสี่สิบปีห้าสิบปีนะ เมื่อพูดถึงธรรมะธัมโมพูดถึงข้อวัตรปฏิบัติ พูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้อะไรเลย"

อ่านเพิ่มเติม...

"สรณะทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มิได้เสื่อมสูญอันตรธานไปไหน ยังปรากฏอยู่แก่ผู้ปฏิบัติเข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นสรณะที่พึ่งของตนแล้ว ผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่าหรือเรือนว่างก็ตาม สรณะทั้ง ๓ ก็ปรากฏแก่เขาอยู่ทุกเมื่อ จึงว่าเป็นที่พึ่งแก่บุคคลจริง เมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้ง ๓ จริงๆ แล้วจะคลาดแคล้วจากภัยทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้อย่างแน่นอน"

อ่านเพิ่มเติม...