หนังสือสวดมนต์บาลี-อังกฤษ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560) รวบรวม โดย พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี่ ฐานิสฺสโร) วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

Chant 2017   คลิก

CHANT 2017a Front คลิก

Chanting Guide With Index คลิก

 

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.