Get Adobe Flash player

สำนักงานเลขานุการ

DHAMMAYUTnews

มี 144 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เข้าสู่ระบบ

MV ประวัติความเป็นมาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

MV คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
งานประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ ณ วัดภูริทัตตวนาราม


รวบรวมข้อมูล/จัดทำโดย
พระมหาชัยนาท กิตฺติปุญฺโญ
วัดป่านานาชาติ สหรัฐอเมริกา

ข้อมูลจาก สารคดีพระธรรมทูต
พระมหาอำพร อนุตฺตโร
พระตะวัน ปญฺญาวชิโร
วัดป่าอริโซน่า สหรัฐอเมริกา
www.wataz.org
www.thaiarizona.com

ขออนุโมทนาขอบคุณ
คุณสาธิต ยุวนันทการุญ
คุณพัชร์ศศิ ลิมศรีมณี