ประกาศ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
เรื่อง ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
*********


เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กำลังระบาดไปยังที่ต่างๆ ทั่วโลก อยู่ในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยของคณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า จึงขอให้วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติตามนี้

๑.ขอให้ทุกวัดในสังกัดฯ ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม โดยเคร่งครัด

๒.ขอให้งดการจัดกิจกรรมต่างๆ จนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ หรือหากจัดกิจกรรม ให้ประชาสัมพันธ์ให้พุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ สวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

๓.ให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา และประกาศของรัฐนั้นๆ

๔.ให้ทุกวัดร่วมเจริญพระปริตรบท “รตนสูตร” และแผ่เมตตาจิตไปยังมหาชนทุกหมู่เหล่า

๕.หากมีเหตุฉุกเฉิน ขอให้วัดเป็นศูนย์ช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการสหรัฐอเมริกา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

๖.ความเคลื่อนไหวต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของคณะสงฆ์ฯ ให้ติดตามข่าวสารได้ที่
www.dhammayut.net หรือ www.facebook.com/dhammayut.usa

ในการนี้ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ขอส่งกำลังใจไปยังพระธรรมทูตทุกๆรูป ในการปฏิบัติศาสนกิจ และขอเป็นกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ขอให้ผ่านพ้นวิกฤติโรคระบาดในครั้งนี้ และขอให้ปลอดภัย โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

พระเทพกิตติวิมล
(พระเทพกิตติวิมล)
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

*********************

 

 

จัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

********

ขณะนี้ ผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา กำลังจัดทำเว็บไซต์คณะสงฆ์ฯ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์ใหม่ทั้งหมด ซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาสักระยะจนกว่าจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

  ทั้งนี้จึงขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับผู้เยี่ยมชมทุกๆ ท่าน ในการนี้ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของคณะสงฆ์ฯ ผ่านทางเพจคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

www.facebook.com/dhammayut.usa

 

ประวัติการจัดทำเว็บไซต์

  ในปัจจุบัน ความวิวัฒนาการของโลกกว้างไกลออกไปทุกที ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ย่อมสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น และได้กราบเรียนขออนุญาต พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี (ปัจจุบัน พระเทพกิตติวิมล) ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น (พ.ศ.๒๕๕๑) ท่านได้เมตตาอนุญาตให้จัดทำขึ้น และได้ให้ข้อมูล ข้อคิด เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์  

การจัดทำเว็บไซต์นี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะจัดทำเป็นที่รวมรวมข้อมูล ข่าวสาร แบบฟอร์ม กิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษา ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เป็นสื่อกลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง และรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติความเป็นมาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ธรรมะ บทความ ข่าวคณะสงฆ์ ภาพกิจกรรม  โดยข้าพเจ้ามีความตั้งใจถวายค่าใช้จ่ายในการจัดทำทั้งหมด ค่าโดแมนแนม ค่าโฮสติ้ง ฯลฯ แต่ละปีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ $ 500 (ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน) 

เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

พระเทพกิตติวิมล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานที่ปรึกษา

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
ผู้ก่อตั้ง/ผู้ดูแลระบบ/กรรมการบริหาร
เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.