รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา
หนังสือเดินทางทูต  ราชการ  และธรรมดา  กับประเทศไทย 

๑.รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต  หนังสือเดินทางราชการ  และหนังสือเดินทางพิเศษ  กับประเทศไทย  โดยสามารถพำนักได้เป็นระยะเวลา  ๓๐  และ  ๙๐  วัน

ระยะเวลา  ๓๐  วัน

๑.มองโกเลีย

๒.ลาว

๓.พม่า

๔.เวียตนาม

๕.โอมาน

๖.กัมพูชา

ระยะเวลา  ๙๐  วัน

๑.อาร์เจนติน่า

๒.ออสเตรีย

๓.เบลเยี่ยม

๔.ภูฎาน

๕.บราซิล

๖.ชิลี

๗.โครเอเชีย

๘.สาธารณรัฐเช็ก

๙.เยอรมันนี

๑๐.ฮังการี

๑๑.อินเดีย

๑๒.อิสราเอล

๑๓.อิตาลี

๑๔.ญี่ปุ่น

๑๕.สาธารณรัฐเกาหลี

๑๖.ลักเซมเบิร์ก

๑๗.มาเลเซีย

๑๘.แมกซิโก

๑๙.เนเธอร์แลนด์

๒๐.เนปาล

๒๑.เปรู

๒๒.ฟิลิปปินส์

๒๓.โปแลนด์

๒๔.โรมาเนีย

๒๕.รัสเซีย

๒๖.สิงคโปร์

๒๗.อัฟริกาใต้

๒๘.สาธารณรัฐสโลวัก

๒๙.สวิตเซอร์แลนด์

๓๐.ตูนีเซีย

๓๑.ตุรกี

๓๒.ฝรั่งเศษ

 

                ๒.รายชื่อประเทศที่ได้ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดากับประเทศไทย  โดยสามารถพำนักได้ระยะเวลา  ๓๐  และ  ๙๐  วัน

ระยะเวลา  ๓๐  วัน

๑.ลาว

๒.เวียดนาม

๓.เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

๔.เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ระยะเวลา  ๙๐  วัน

๑.บราซิล

๒.สาธารณรัฐเกาหลี

๓.ชิลี

๔.เปรู

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.