สำนักงานประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ขอแนะนำในการขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจ
และการขออนุมัติหนังสือเดินทาง

   ก.การขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต มีเอกสารประกอบดังนี้

   ๑.แบบฟอร์มขอสมัครเป็นพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศ

   ๒.สำเนาทะเบียนประวัติพระธรรมทูต (สพธต)

   ๓.สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

   ๔.สำเนาหนังสือสุทธิบรรณ

   ๕.สำเนาประกาศนียบัตรนักธรรมชั้นเอก

   ๖.มีพรรษา ๕ ขึ้นไป

   นอกจากนี้ วัดที่จะขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจ ควรแนะนำพระภิกษุรูปนั้นไปตรวจสุขภาพร่างกาย

   ข.การขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูต มีเอกสารประกอบดังนี้

   ๑.แบบฟอร์มขอต่อหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับอนุมัติจากเจ้าอาวาสที่ตนสังกัดอยู่ในปัจจุบัน

   ๒.สำเนาหนังสือมติมหาเถรสมาคมที่ได้รับอนุมัติให้มาปฏิบัติศาสนกิจ

   ๓.สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีรูปตัวเองและหน้าที่ต่ออายุหนังสือเดินทางปรากฏ

   ๔.สำเนาหนังสือย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ และรับเข้าสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ (ในกรณีที่ผู้ขอต่อหนังสือเดินทางย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ)

   ๕.แบบรายงานการปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของพระธรรมทูต (ธรรมยุต)

เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
www.dhammayut.net

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.