สรุปวาระการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑
ณ วัดนิเทศศาสนคุณ เมืองมาเบิลฟอลล์ รัฐเท็กซัส
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

กำหนดการ การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2551
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
13-15 มิถุนายน 2551  ณ วัดนิเทศศาสนคุณ มลรัฐเท็กซัส
และพิธีผูกพัทธสีมา อุโบสถวัดนิเทศศาสนคุณ

วันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2551

เวลา 07.00 น.  ฉันภัตตาหารเช้า   
เวลา 08.30 น.  เริ่มประชุมภาคเช้า

- ประธานในที่ประชุม จุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัย

-   ประธานในที่ประชุม อ่านพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จบแล้ว กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดประชุม และนำจิตอธิษฐานถวายกุศลแด่

      เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตประธานกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

- โอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ)

- โอวาทของพระพรหมวรเมธี   ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ)

- ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ

- ประธานกรรมการบริหาร วัดนิเทศศาสนคุณ ในฐานะเจ้าภาพ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองของรัฐเท็กซัส กล่าวต้อนรับ และถวายความคิดเห็น

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความคิดเห็น

- ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

เวลา 11.00 น    - ฉันภัตตาหารเพล

การประชุมภาคบ่าย

- พระธรรมวราจารย์ กรมการที่ปรึกษา สพธต. ให้โอวาทและข้อคิดเห็น

- พิจารณาแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสจนครบกำหนด

- พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดที่ว่างเจ้าอาวาส

- พิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติศาสนกิจของวัดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานผลการปฏิบัติงานที่ควรแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- การประเมินผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมในปีที่ผ่านมา

- นโยบายของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

- พิจารณาหัวข้อการประชุมของ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ)

เวลา 17.00 น.   - พักการประชุมภาคบ่าย

เวลา 18.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญจิตภาวนา ที่อุโบสถวัดนิเทศศาสนคุณถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และอำนวยพรแด่ ท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา ตลอดถึงผู้มีคุณต่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา   ในประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเสาร์ ที่ 14 มิถุนายน 2551

เวลา 07.00 น.  ฉันภัตตาหารเช้า

เวลา 08.00 น.  พระเถระทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ เป็นที่ระลึก ที่หน้าอุโบสถ

เวลา 08.30 น.  เริ่มประชุมภาคเช้า

- ประธานที่ประชุม มอบตราตั้งแก่เจ้าอาวาสที่ได้รับแต่งตั้ง พระเถระที่เข้าร่วมประชุมเจริญชัยมงคลคาถา

- พระธรรมเจติยาจารย์           บรรยายพิเศษ “ประสพการและข้อคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมทูต”

- ข้าราชการ กศน. ถวายรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกโรงเรียนแก่ผู้สนใจ

เวลา 11.00 น. ฉันภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น. เริ่มประชุมภาคบ่าย

- ประชุมกลุ่ม พิจารณาวางโครงการเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

- รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อย ต่อที่ประชุมใหญ่

- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา สำหรับปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

- กำหนดสถานที่และวันประชุมในปีต่อไป

- พระเถรานุเถระจากประเทศไทย ,  กล่าวสัมโมทนียกถา และถวายข้อคิดเห็น

- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากฆราวาสที่เข้าสังเกตการณ์การประชุม

- เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- เจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ กล่าวขอบคุณพระเถรานุเถรที่มาร่วมประชุม

- ประธานที่ประชุมกล่าวสรุปและกล่าวปิดการประชุมฯ

วันอาทิตย์ ที่ 15 มิถุนายน 2551

07.00 น.  ถวายภัตตาหารเช้า

09.09 น.   พิธีประดิษฐาน  ตราคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ที่หน้าบันอุโบสถวัดนิเทศศาสนคุณ

10.00 น.  พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี พิธีถวายมุทิตาจิต แด่พระเถระที่ได้รับพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์

11.00 น.  ถวายภัตตาหารเพล

14.00 น.  พิธีผูกพัทธสีมา อุโบสถวัดนิเทศศานคุณาราม อุปสมบทพระภิกษุฉลองอุโบสถใหม่

    “ ความสามัคคี   การมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของหมู่คณะ   ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์และความสุข “

หมายเหตุ มีนิทรรศการแสดงที่ตั้งวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา,แสดงผลงานของวัดต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ณ บริเวณปะรำจัดนิทรรศการ

วันที่  17  มิถุนายน  2551

เวลา  07.00 น.  ออกเดินทางไปทัศนศึกษา ที่ศูนย์อวกาศเมือง Houston โดยแวะฉันภัตตาหารเพล ที่ร้านThai Spice   เมือง Houston

                                                         *******************

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๑๓ – ๑๕  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ณ  วัดนิเทศศาสนคุณ  เมืองมาเบิลฟอลล  รัฐเท็กซัส

ระเบียบวาระการประชุม 

๑.เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

๒.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๕๑

๓.กรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

๔.รายงานกิจกรรมและผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของวัดต่าง ๆ

๕.การแต่งตั้งเจ้าอาวาส สำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสมาครบ ๑ ปี

๖.การแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดที่ยังไม่มีเจ้าอาวาส

๗.การพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

๘.นโยบายและการบริหารงานของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ)

๙.การพิจารณาหัวข้อวาระการประชุมของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

๑๐.พิจารณาปัญหาของวัดต่าง ๆ

๑๑.การประเมิลผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมในปีที่ผ่านมา

๑๒.การประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตวัดต่าง ๆ

๑๓.การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ประจำปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓

๑๔.กำหนดสถานที่และวันประชุมในปีต่อไป

๑๕.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพระเถระที่เดินทางมาร่วมประชุม

๑๖.ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากฆราวาสที่เข้าสังเกตการ์การประชุม

๑๗. เรื่องอื่น ๆ

หัวข้อสำหรับอภิปรายในที่ประชุมย่อย

กลุ่มที่  ๑.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา

กลุ่มที่  ๒  เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพระธรรมทูต

กลุ่มที่  ๓  เรื่อง  แนวทางสงเคราะห์วัดที่มีปัญหาพิเศษ

รายนามพระธรรมทูตที่เข้าร่วมประชุม
การประชุมสามัญประจำปีคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๑
วันที่ ๑๓ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ วัดนิเทศศาสนคุณ เมืองมาเบิลฟอล์ล รัฐเท็กซัส

*******************

๑.พระเทพสารมุนี วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เจ้าอาวาส ประธานที่ปรึกษา คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

๒.พระราชสิทธิโมลี วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย เจ้าอาวาส ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

๓. พระนิเทศศาสนคุณ วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส เจ้าอาวาส รองประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๑

๔.พระภาวนาญาณวิเทศ  วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าอาวาส รองประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รูปที่ ๒

๕. พระวิธูรธรรมาภรณ์ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม  รัฐนอร์ธแคโรไลนา  เจ้าอาวาสเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

๖. พระวิจิตรธรรมภาณี วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ ๑

๗. พระครูวินัยธรถวิล  อตฺตคุตฺโต  วัดพุทธไทยถาวรวนาราม   รัฐนิวยอร์ค ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ ๒

๘. พระภาวนาวิธานปรีชา วัดเมตตาวนาราม รัฐเคลิฟอร์เนีย เจ้าอาวาส เหรัญญิกคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

๙. พระราชสุวรรณเมธี วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๐. พระอมรมุนี วัดวิชิตาราม รัฐแคนซัส เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๑. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ วัดพุทธนิมิต รัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๒. พระครูวิเทศศาสนคุณ วัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๓. พระครูวรพรตศีลขันธ์ วัดพุทธรักษา รัฐวิสคอนซิน เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๔. พระครูโสภณธรรมวิเทศ วัดธรรมประทีป รัฐเวอร์จิเนีย เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๕. พระครูสาสนกิจวิเทศ วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๖. พระครูวิทูรธรรมนิเทศ วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๗. พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล  วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม รัฐนอร์ธแคโรไลนา  เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๘. พระครูวิเศษศาสนกิจ  วัดอาคันซอร์พุทธวนาราม รัฐอาคันซอร์ เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๑๙. พระครูวิจิตรศีลคุณ วัดพุทธมณีรัตนาราม รัฐมิสซูรี่ เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๐. พระครูพิศิษฎ์สรเวท วัดวอชิงตันพุทธวนาราม  รัฐวอชิงตัน เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๑. พระครูธรรมธรสมหมาย อชิโต วัดปุญญวนาราม รัฐฟลอริดา เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๒. พระครูใบฎีกาสมหมาย นิมฺมโล วัดแจ๊คสันวิลพุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอ เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๓. พระครูสมุห์บุญธรรม ปญฺญาสาโร วัดโกลด์สโบโรวนาราม รัฐนอร์ธแคโรไลนา   เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๔. พระมหาวัฒนา ปญฺญาวโร วัดธรรมรัตนาราม  รัฐเท็กซัส เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๕. พระถาวร ฐิตคุโณ วัดสังฆบูชา รัฐเท็กซัส เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๖. พระเริ่มชัย ชินวํโส วัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย   เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๗. พระครูปลัดบุญเลี้ยง  ธมฺมวโร วัดแคนซัสวนาราม รัฐแคนซัส เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๘. พระสมพร ถิรสํวโร วัดริชแลนด์พุทธวนาราม  รัฐวอชิงตัน เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

๒๙. พระเมธี  ธีรปญฺโญ วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ค เจ้าอาวาส และกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

 ๓๐. พระครูวินัยธรอุดม อุตตมสีโล วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย รก.เจ้าอาวาส

๓๑. พระเฉลิม สุธีโร  วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย รก.เจ้าอาวาส

๓๒. พระใบฎีกาสุเมทต์ ฐานิโก วัดนิเทศศาสนคุณ รัฐเท็กซัส รก.เจ้าอาวาส

๓๓. พระธรรมรักษ์ สิริปญฺโญ  วัดป่าเทสรังสี รัฐเวอร์จิเนีย รก.เจ้าอาวาส

๓๔. พระทวี ปภสฺสโร วัดป่าพุทธญาณ รัฐเท็กซัส รก.เจ้าอาวาส

๓๕. พระอนุวัช โชติปาโล วัดมอนต์โกเมอรี่พุทธาราม รัฐอะลาบามา รก.เจ้าอาวาส

๓๖. พระชัยพฤกษ์ ปณฺฑิโต สำนักสงฆ์ วัดซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย หัวหน้าสำนักงฆ์

๓๗. พระตะวัน ปญฺญาวชิโร สำนักสงฆ์ วัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า หัวหน้าสำนักสงฆ์

๓๘. พระมหากมลเพชร  คุณรํสี วัดบอสตันพุทธวนาราม รัฐแมสซาชูเสส ผู้แทนเจ้าอาวาส

๓๙. พระครูพุทธพากยประกาศ วัดสังฆรัตนาราม รัฐโอคลาโฮมา ผู้แทนเจ้าอาวาส

๔๐. พระครูปลัดมงคลวัฒน์ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย ผู้แทนเจ้าอาวาส  

๔๑. พระมหาธีรศักดิ์  ติกขปญฺโญ วัดพุทธสามัคคีวนาราม  รัฐหลุยส์เซียนา  ผู้แทนเจ้าอาวาส      

๔๒. พระประดิษฐ์  อภิชาโต วัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้แทนเจ้าอาวาส

๔๓. พระมหาประสงค์ ราชธมฺโม วัดสันติธรรม รัฐจอร์เจีย ผู้แทนเจ้าอาวาส

๔๔. พระทวิช  ทวิโช วัดเนวาด้าธรรมาราม รัฐเนวาด้า ผู้แทนเจ้าอาวาส

๔๕. พระสุรินทร์ พุทฺธวิริโย วัดซัมเตอร์พุทธาราม รัฐเซาร์แคโลไรน่า ผู้แทนเจ้าอาวาส

๔๖. พระดำรงพล ญาณทีโป วัดพุทธางกูร รัฐวอชิงตัน ผู้แทนเจ้าอาวาส

๔๗. พระสุรชัย ธมฺมทินฺโน วัดปุญญวนาราม  รัฐฟลอริด้า พระธรรมทูต

๔๘. พระธเนศร์  รามางกูร วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย   พระธรรมทูต

๔๙. พระมหา ดร.เลิศศักดิ์  วุฒิญาโณ วัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า พระธรรมทูต

๕๐. พระครูสมุห์วิทยา ปญฺญาวุโธ วัดวิชิตาราม รัฐแคนซัส พระธรรมทูต

๕๑. พระมหาสมชาย  กิตฺติเมธี วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย พระธรรมทูต

๕๒. พระสุวิโรจน์ ธมฺมาชโย  วัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ธแคโรไลน่า พระธรรมทูต

๕๓. พระธเนศ ญาณธโร วัดพุทธสามัคคีวนาราม รัฐหลุยส์เซียนา พระธรรมทูต

๕๔. พระครูปรีชาธรรมรังสี วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน พระธรรมทูต

๕๕. พระมิตร โอภาสรตโน วัดฟลอริดาธัมมาราม รัฐฟลอริดา พระธรรมทูต

๕๖. พระชัยวัฒน์  อภิวฑฺฒโน วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ค พระธรรมทูต

๕๗. พระทองตะวัน  สุชาโต วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐเมสซาชูเสส  พระธรรมทูต 

๕๘. พระมูลยันโต  ธมฺมาสโย วัดพุทธนิมิต รัฐแคลิฟอรฺเนีย   พระธรรมทูต

๕๙. พระรักษพล กุลวฑฺฒโน วัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ พระธรรมทูต

๖๐.  พระปรีดา  วรสกฺโก วัดโกลสโบโรวนาราม รัฐนอร์ธแคโรไลนา พระธรรมทูต

๖๑. พระมหาชาญพิทักษ์  สุนทรปญฺโญ  วัดป่าพุทธญาณ รัฐเท็กซัส พระธรรมทูต

๖๒. พระสอน  กุสโล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย พระธรรมทูต

๖๓. พระมหาชัยนาท  กิตฺติปุญฺโญ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย พระธรรมทูต

๖๔. พระมหาพฤฒิเชษฐ์  ภทฺทราวุโธ  วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย พระธรรมทูต

๖๕. พระเผชิญ ปิยธมฺโม วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส พระธรรมทูต

๖๖. พระครูวินัยธรเรืองเดช โรจนธมโม วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส พระธรรมทูต

๖๗. พระไพฑูรย์  จนฺทูปโม วัดแจ๊คสันวิลพุทธวนาราม รัฐอาร์คันซอ พระธรรมทูต   

๖๘. พระธีรยุทธ์  ภูมิจิตฺโต วัดพุทธางกูร รัฐวอชิงตัน พระธรรมทูต

๖๙. พระจตุภัทร  ทมิโต วัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ พระธรรมทูต

๗๐. พระมหาสุพัฒน์  สุธีโร วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย พระธรรมทูต

๗๑. พระธงชัย  ฐิตธมฺโม วัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย พระธรรมทูต

๗๒. พระไพทูรย์  ฐิตาโภ วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย พระธรรมทูต

๗๓. พระเชวงศักดิ์  ชวนปญฺโญ วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย พระธรรมทูต

๗๔. พระบุญจันทร์  วิสุทฺโธ วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส พระธรรมทูต

๗๕. พระมหาสมใจ ขนฺติพโล วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส พระธรรมทูต

๗๖. พระมหาพรพิรุณ  ภูริปญฺโญ วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส พระธรรมทูต

๗๗. พระมหาอาทิตย์ อภิญาโณ วัดโอกีโซบี้ศาสนคุณ รัฐฟลอริด้า พระธรรมทูต

๗๘. พระกมล กิตฺติสาโร วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ค พระธรรมทูต

๗๙. พระวิชชุโรจน์  จกฺกวโร วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ค พระธรรมทูต

๘๐. พระประเสริฐ  สุปญฺโญ  สำนักสงฆ์ วัดซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย  พระธรรมทูต

ผู้ที่ลาประชุม

๑. พระมหาบำเพ็ญ  พุทธญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธคุณาราม รัฐนิวยอร์ค

๒. พระดักลาส เขมสนฺโต เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา รัฐมิชิแกน

  

รายนามพระเถรานุเถระ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๑ 
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๑  
ณ  วัดนิเทศศาสนคุณ  รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

------------

๑. พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

๒. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ 

๓. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

๔. พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๕.    พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส รองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๖.พระราชมุนี วัดเทพศิรินทราวาส สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

๗.พระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)

๘.พระราชเมธากรกวี วัดเสนาสนาราม เจ้าคณะจังหวัดอยุธยา (ธ)

๙.พระศาสนดิลก วัดป่าสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)

๑๐.พระศรีวิสุทธาภรณ์ วัดบรมนิวาส รองเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

๑๑.พระวิมลศีลาจารย์ วัดบรมนิวาส รองเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

๑๒.พระครูธีรสารปริยัติคุณ วัดมัชฌันติการาม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มมร.

๑๓.พระครูสิริปัญญาเมธี วัดสัมพันธวงศ์ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

๑๔.พระครูปลัดศรีสุทธิวัฒน์ (กิตติชัย) วัดโสมนัสวิหาร สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

๑๕.พระครูปลัดพรชัย วรมงคโล วัดบรมนิวาส เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๘ (ธ)

๑๖.พระสันติ  สนฺติกโร วัดบุปผาราม สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

๑๗.พระวิปัสสี ธมฺมาราโม วัดบวรนิเวศวิหาร สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

๑๘.พระพงษ์ศักดิ์ โสวโร วัดพระศรีมหาธาตุ พระอนุจร

รายนามคฤหัสถ์ที่เข้าร่วมประชุม

๑.นายชัยวัฒน์  ผดุงญาติ ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงาน กศน.                      

๒.นายธงชัย   เจียมพุก ผู้อำนวยการ ศกต.

๓.นางประสานสุข  สุชาตานนท์ ครูชำนาญการพิเศษ (ศกต.)

๔.นางวันทนา  จันทร์เพ็ญ ครูชำนาญการพิเศษ (ศกต.)

๕.นายแก้ว  ขิดตะขบ ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๖.นายฉลอง  ช้างขวัญยืน สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

                                   

สรุปรายงานการประชุมสามัญประจำปี   ครั้งที่  24  /  2551
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่  13 – 14  มิถุนายน พุทธศักราช  2551
ณ วัดนิเทศศาสนคุณ  มลรัฐเท็กซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา

**************

วันที่ 13 มิถุนายน 2551

เริ่มประชุม  เวลา   8.30 น

วาระที่  1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

   พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในที่ประชุม อ่านพระโอวาทของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  และนำอธิษฐานจิต ถวายกุศลแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตประธานกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ และพระวิบูลย์ธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ   ที่ได้มรณภาพ

   แล้วกล่าวเปิดประชุม อนุโมทนาที่มีพระธรรมทูตเป็นจำนวนมากที่มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกัน มาร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นประโยชน์เกื้อกูรต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และได้อวยพรให้การประชุมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามที่ต้องการ

   พระธรรมเจติยาจารย์ อ่านโอวาทของ สมเด็จพระญาณวโรดม  ประธานที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

   พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   อ่าน สารของพระพรหมเมธี ประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ) และประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) แสดงความชื่นชมพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจ ใน ต่างประเทศ

   พระราชสิทธิโมลี ประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา   กล่าวต้อนรับพระเถรานุเถระ จากประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกา

   พระนิเทศศาสนคุณ ประธานกรรมการบริหาร วัดนิเทศศาสนคุณ และรองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา รูปที่ 1 ในนามเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่  24  กล่าวต้อนรับพระเถรานุเถระ ที่เข้าร่วมประชุม และขออภัยในความไม่สะดวก ในการต้อนรับและกล่าวขอบคุณพระธรรมทูตที่ได้มาช่วยงานเป็นอย่างดี

   คุณแก้ว ชิดตะขบ นักวิชาการศาสนา 6 ผู้แทนสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้กล่าวแสดงความดีใจ ที่ทางคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ได้ออกมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบพระธรรมทูตของคณะสงฆ์ ว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงมั่นคงอยู่แห่งพระบวรพุทธศาสนา เพราะเป็นงานที่ทำให้ประชาชนได้รู้จัก เข้าใจ และเข้าถึงพระพุทธศาสนา แล้วก็จะได้ช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบไป สำนักงานพระพุทธศาสนา จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ พศ.ได้สนับสนุนช่วยเหลือ ในด้านงบประมาณในด้านการฝึกอบรมพระธรรมทูต และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัดไทยในต่างประเทศที่จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโอกาสต่าง ๆ ตลอดถึงการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการต่อหนังสือเดินทางของพระธรรมทูต

   คุณธงชัย  เจียมพุก ผู้อำนวยการ ศกต.  ได้กล่าวชมพระธรรมทูตที่ได้ออกมาเผยแผ่พุทธศาสนา ในต่างประเทศ และยังนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และศึกษาเรียนรู้นอกระบบ โดยการสัมผัสกับคนท้องถิ่น เช่น  สหรัฐอเมริกา

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่  23 / 2550

   ที่ประชุมมีมิตรับรองการบันทึกการประชุม ครั้งที่  ครั้งที่  23 / 2550   ตามที่กองงานเลขานุการเสนอต่อที่ประชุม  

วาระที่ 3 ประธานกรรมการบริหาร แถลงผลงานในรอบปี   
   พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร และการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตแต่ละวัด ซึ่งได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา คือ เปิดสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  และ เปิดสอบธรรมศึกษาสนามหลวงและได้กล่าวถึงปัญหา ของพระธรรมทูต ในการย้ายวัด ไม่แจ้งไปยังสำนักงานกองเลขา หรือประธาน จึงทำให้เป็นการยากในการต่อหนังสือเดินทาง  ขอให้พระธรรมทูต หรือ เจ้าอาวาสวัดที่พระธรรมทูตสังกัด  ให้แจ้งเป็นหนังสือไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน

   พระภาวนาวิธานปรีชา  เหรัญญิก ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งรายรับรายจ่ายและกองทุนที่วัดต่าง ๆ บริจาค สมทบทุนเพื่อจัดบำเพ็ญประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ด้วยการจัดพิมพ์หนังสือแจกจ่ายไปตามวัดต่าง ๆ และการสงเคราะห์พระธรรมทูตที่อาพาธ

                               

วาระที่ 4 การแต่งตั้งเจ้าอาวาส  สำหรับผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสมาครบ 1 ปีให้เป็นเจ้าอาวาส

   ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสมาครบ ๑ ปี และได้ผ่านการอบรมในการประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง งานในหน้าที่เจ้าอาวาส  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าอาวาสได้ ดังนี้

๑.พระเฉลิม สุธีโร เป็นเจ้าอาวาส   วัดสาคราแมนโต้พุทธวนาราม  รัฐแคลิฟอร์เนีย

๒.พระธรรมรักษ์ สิริปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าเทสรังสี รัฐเวอร์จิเนีย          

๓.พระทวี   ปภสฺสโร เป็นเจ้าอาวาส วัดป่าพุทธญาณ รัฐเท็กซัส

วาระที่  5 การพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่   

   ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบให้ยกสำนักสงฆ์อริโซน่า  ขึ้นเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา   ตามระเบียบการของตั้งวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช  2542               

วาระที่ 6 การแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส  วัดที่ยังไม่มีเจ้าอาวาส

ที่ประชุมได้มีมติ  แต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส  ดังนี้

๑. พระตะวัน ปัญญาวชิโร เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า

๒. พระประดิษฐ์    อภิชาโต เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส   วัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

   พระธรรมเมธาจารย์  ประธานที่ประชุม ได้ให้โอวาท แก่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส และรักษาการ เจ้าอาวาส  ว่า การที่ท่านทั้ง ๕ รูป ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ที่รับผิดชอบในอาวาสนั้น ๆ  ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีเถรภูมิ คือสมควรที่จะได้รับภาระหน้าที่ในกิจการทางพระพุทธศาสนา นำหมู่คณะไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

   พระพุทธเจ้า ทรงตรัสให้พระเถระผู้ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำหมู่ ต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมในเรื่องของศีลาจารวัตร และตั้งอยู่ในธรรมะ อันเป็นที่ตั้งแห่งความไม่ประมาท คือไม่ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งฉันทาคติ ไม่ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งโทสาคติ ไม่ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งภยาคติ และไม่ลำเอียงด้วยอำนาจแห่งโมหาคติ  คุณธรรมสี่ประการนี้ มีอยู่ในท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม ผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมนี้ ได้ชื่อว่าจะนำหมู่คณะให้เจริญรุ่งเรือง 

   เพราะฉะนั้น พระเถระทุกรูปที่ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าอาวาส และเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส คงจะเป็นผู้มีคุณธรรมข้อนี้ ซึ่งคณะสงฆ์ได้พิจารณาแล้วจึงมีฉันทามติให้ดำรงตำแหน่ง และหวังว่าทุกท่านจะมีความสามารถในการทำงาน นำหมู่นำคณะ นำพระศาสนา ให้เกิดความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรือง เป็นที่พึ่งของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายในที่นั้น ๆ ให้มีความสำเร็จในการประพฤติปฏิบัติธรรม นำความสุขความเจริญมาสู่ชาวโลก และให้ประพฤษปฏิบัติภาระกิจที่ได้รับมอบหมายสมตามที่เรียกว่า “สมภาร” คำว่า “สมภาร” แปลว่า เป็นผู้รับภาระหน้าที่ ในการที่จะประพฤติปฏิบัตินำหมู่นำคณะ ให้ถึงพร้อมในความเจริญรุ่งเรืองในวัด ในกิจการพระศาสนา ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม

   เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ จึงขออวยพรให้ทุกท่าน ปฏิบัติภาระกิจนำพระพุทธศาสนและอาวาสที่ท่านรับผิดชอบนั้น ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และขอให้มีความสุข ความเจริญ มีพลานุภาพ สามารถที่จะนำหมู่คณะให้ประสบความสำเร็จ และขอให้มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งภายในคือจิตใจ และภายนอกคือร่างกาย 

   ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกปักรักษาทุกท่าน จงเป็นผู้มีความสำเร็จในกิจการที่ท่านพึงปราถนา นำหมู่คณะไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และสำเร็จสมความปราถนา ตลอดกาลนาน เทอญ

   พระธรรมเจติยาจารย์   ได้กล่าวให้โอวาทและเล่าประสพการณ์ เกี่ยวกับการเดินทางออกไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นพระธรรมทูต ในต่างประเทศ    เช่น  ประเทศอินโดนิเซีย   และออสเตรเลีย  จากนั้นก็ ได้ขยายไปอีกมากมาย  โดยเฉพาะ ทวีปอเมริกา  เป็นจุดใหญ่  ทั้งนี้ต้องอาศัยความอดทนของพระธรรมทูต  เป็นพื้นฐาน  

วาระที่  7-8 นโยบายและการบริหารงานของสำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูต ไปต่างประเทศและ การดำเนินงานของสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

   พระราชมุนี เลขานุการสำนักงานกำกับดูพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต คือสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ได้มรภาพ ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการทั้งหมด ก็หมดวาระไปด้วย  และขณะนี้ พระพรหมเมธี ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมใหม่   โดยมหาเถรสมาคม มีมติ ออกมาชัดเจน จะแจ้งให้ทราบ ต่อไป.

   พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย หัวหน้างานสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  ได้กล่าวถึงงานฝึกอบรมพระธรรมทูต  ที่ได้เพิ่มระยะเวลาการอบรมออกไปอีก จาก 2  เดือน เป็น 3 เดือน คือเพิ่มงานก่อสร้าง ณ วัดเขาสุกิม และได้ชี้แจงการแบ่งงาน ระหว่างสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ และสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศว่า สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รับผิดชอบ เรื่อง การขอสมณศักดิ์  และเรื่องพระอุปัชฌาย์ ส่วน สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รับผิดชอบการฝึกอบรมพระธรรมทูต และงานต่างๆ ที่เคยปฏิบัติมาก่อนนั้น ยังปฏิบัติตามเดิม ในเรื่องการขอพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ จากพระเดชพระคุณพระพรหมเมธี และได้แจ้งกำหนดการ งานพระราชทานเพลิงศพ  สมเด็จพระพุทธชินวงค์  ในวันที่ 1-2 พฤศจิกายน  2551

   พระราชสิทธิโมลี ได้มอบจตุปัจจัยที่วัดต่าง ๆ ได้ร่วมกันบริจาคในนามคณะสงฆ์ธรรมยุต   เพื่อร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์   พระราชสิทธิโมลี  ได้มอบจตุปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง ให้กับผู้แทนสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อร่วมโครงการพระสงฆ์นำชัยคุ้มภัยใต้

   พระวิธูรธรรมาภรณ์  เลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แจ้งให้ทุกวัดได้ทราบว่า  พระพรหมเมธี   ประธานบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  ได้รับพัดและไตรจีวร จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้จัดสร้างขึ้นสำหรับถวายวัดในต่างประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา   และมอบให้ พระราชมุนี  นำมาถวายให้กับเจ้าอาวาสทุกวัดในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพระธรรมเมธาจารย์  เป็นผู้มอบ ให้เจ้าอาวาสรักษาการเจ้าวาส และตัวแทนแต่ละวัด  มีทั้งสิ้น  47 วัด กับอีก  ๒ สำนักสงฆ์  

วาระพิเศษ

   พระเทพปริยัติวิมล  อธิการบดีมหามกุฏราชวิทยาลัย   ได้นำภาพวีดีโอโครงการย้ายมหาวิทยาลัย  ออกไปที่ศาลายา  ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง  ในพื้นที่  180 ไร่ การบรรยายพิเศษ  ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   ซึ่งมีเป้าหมาย ให้โอกาสกับทุกคนได้มีการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบ เพื่อสามารถแก้ปัญหา การติดยา การลักขโมย และการถูกชักจูงไปกระทำความผิด เช่น การก่อการร้าย ซึ่งเป็นปัญหา ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ ของไทย ถ้าวัดใดมีความสนใจ จัดตั้งศูนย์การเรียน ก็ขอให้ทำหนังสือ เสนอไปยังศูนย์การเรียนทางไกล ประเทศไทย  ในรายละเอียดนั้น ได้มอบหนังสือให้กับทุกวัดแล้ว  หรือสอบถามได้ที่  ศูนย์การเรียนทางไกลในประเทศสหรัฐอเมริกาเช่น  วัดป่าธรรมชาติ   และวัดพุทธไทยถาวรวนาราม  ซึ่งได้จัดตั้งมาแล้ว เป็นเวลา ๙ ปี

   พระเทพปริยัติวิมล  อธิการบดีมหามกุฎราชวิทยาลัย  ได้กล่าวเพิ่มเต็ม ถึงหลักสูตรการอบรมพระธรรมทูตรุ่นที่   14  ได้เพิ่มการหลักสูตรเรื่องการเรียนการสอนทางไกล   ในต่างประเทศ

   พระภาวนาญาณวิเทศ  ได้พูดถึงการเปิดการเรียนการสอน  ทางไกลของศูนย์การเรียน  วัดป่าธรรมชาติ ซึ่งครั้งแรกนั้นได้เปิดสอนธรรมศึกษาและก็ค่อยขยับขึ้นมาเป็นศูนย์การเรียน ทางไกลให้กับเด็ก ซึ่งสามารถสอบเทียบ มีวุฒิการศึกษา เท่าเทียมกับเมืองไทย

วาระที่ 9 พิจารณาปัญหาของวัดต่างๆ

   ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การหาทุนสร้างวัด อยากให้คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐเมริกา ได้จัดกองทุน หรือจัดผ้าป่าช่วย วัดที่ยังเป็นหนี้อยู่เพื่อเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบา และเป็นกำลังใจให้พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจ ในวัดนั้นๆ

วาระที่  10-11 รายงานกิจกรรม และผลงานในรอบปี ที่ผ่านมา และอุปสรรค ในการปฏิบัติงานของวัดต่างๆ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพระธรรมทูต  ในรอบปี ของแต่วัดละวัด ที่ผ่านมา

   ในปีนี้ ที่ประชุม ได้ให้ทุกวัดได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ของพระธรรมทูตในแต่วัด โดยการนำภาพ  พร้อมด้วย วิทิทัศน์  มานำเสนอ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งภาพและเสียง ซึ่งมีทั้งสิ้น  47 วัด  2 สำนักสงฆ์

   การประชุมกลุ่ม     ได้มีการแบ่งให้มีการประชุมกลุ่ม ดดยแยกออกเป็น ๓ กลุ่ม เพื่ออภิปรายปัญหาแล้วนำเสนอที่ประชุมใหญ่ ได้ผลสรุป ดังนี้

กลุ่มที่ 1. เรื่อง ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา

   ศาสนธรรม  รวบรวมหมวดธรรมต่างๆ  ให้อยู่ด้วยกัน ง่ายต่อการนำเสนอ ทั้งในภาคทฤษฏี วิชาการ  และภาคปฏิบัติ  โดยยึดหนังสือนวโกวาทและหลักธรรมในพระไตรปิฏก  เป็นหลัก

   ศาสนบุคคล ส่งเสริมให้บุคคลากร  ได้เรียนรู้การใช้ภาษา ท้องถิ่น เช่น ภาษาอังกฤษและเรียนรู้เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ ให้มีการจัดสัมมนาเรื่องการเผยแผ่ และเชิญวิทยากร มาให้ความรู้ กับพระธรรมทูต ในด้านต่าง ๆ  ข่าวสาร ข้อมูล  การใช้อินเตอร์เน็ต

   ศาสนสถาน - วัตถุ ให้ทุกวัดได้พัฒนาเรื่อง สถานที่ ให้เหมาะสม ร่มรื่นเป็นที่ ประทับใจ ต่อผู้เข้ามารับการอบรม ได้รับความสะดวก สบาย ในด้านการนำเสนอ ในภาคปฏิบัติ และทฤษฎี  ( Meditation Center )

   ศาสนสมบัติ ควรจัดให้มีสำนักงานกลาง เพื่อประสานไปยังวัดต่างๆ เช่น  คอมพิวเตอร์ ตั้งกองทุน ในการใช้การเผยแผ่ พระพุทธศาสนา ส่วนกลางของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอมเริกา

การประชุมกลุ่ม 2  เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานของพระธรรมทูต

- เรื่องทุนในการเผยแผ่                 
-  ใช้ทุนผิดประเภท
- ด้านภาษาอังฤกษ                                          
-  ด้านบุคคลากร   ความไม่สามัคคี ในองค์กรนั้น
- เน้นความสามัคคีระหว่าง เจ้าอาวาส และลูกวัด
- ขาดบุคคลากร  ในการนำเสนอ และใช้สื่อต่าง
- ส่งเสริมให้บุคคลกรมีความรู้ เรื่องกฏหมาย และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

การประชุมกลุ่ม   3.   แนวทางสงเคราะห์วัดที่ประสบปัญหาพิเศษ

- แต่งตั้งคณะกรรมการ หรืออนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
- คณะกรรมการบริหาร จะแจ้งผลให้ทราบ
- เรื่องการทอดผ้าป่าหาทุนช่วยเมื่อมีเหตุ  เช่น  ภัยธรรมชาติ   น้ำท่วม   ไฟไหม้

วาระที่  13 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประจำปี พุทธศักราช  2551 - 2553

   ที่ประชุม ได้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี พุทธศักราช 2551 - 2553  ดังนี้ :-

  1. พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการ
  2. พระนิเทศศาสนคุณ รองประธาน รูปที่ ๑
  3. พระวิธูรธรรมาภรณ์ รองประธาน รูปที่  ๒
  4. พระภาวนาญาณวิเทศ เลขานุการ
  5. พระวิจิตรธรรมภาณี ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 1
  6. พระครูวินัยธรถวิล อตฺตคุตฺโต  ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 2
  7. พระภาวนาวิธานปรีชา เหรัญญิก

วาระที่  14 เรื่องกำหนดสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่  25 / 2552

   ที่ประชุม มีมติให้วัดภูริทัตตวนาราม  เมืองออนตาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นสถานที่ จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25 / 2552 ในวันที่   13 -14  มิถุนายน  พุทธศักราช   2552

วาระที่  15 -16    ข้อเสนอแนะ จากพระเถรานุเถระ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีดังนี้  :-

พระธรรมวราจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม

พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุบางเขน กทม

พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กทม

พระราชวราลังการ วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี

พระครูธีรสารปริยัติคุณ วัดมัชฌันติการาม กทม

พระครูสิริปัญญาเมธี วัดสัมพันธวงศ์ กทม

วาระที่  17 เรื่องอื่น ๆ       

   ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่องการดำเนินการเผยแผ่โดยทางเวปไซต์ ที่บางวัดดำเนินการอยู่ และมอบหมายให้ "วัดป่าอริโซน่า" เป็นสถานที่ฝึกพระธรรมทูตที่สนใจต้องการทราบวิธีดำเนินการเปิดเวปไซต์

   พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวสรุปปิดการประชุม ได้อนุโมทนาเจ้าภาพผู้จัดประชุม ตลอดทั้งญาติโยมที่ถวายการอุปถัมภ์ ในด้านภัตตาหารและอื่น ๆ ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้กล่าวว่า พระธรรมทูตได้มาทำงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างได้ผลดียิ่งทำให้เกิดศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ซึ่งเพิ่มพูนขึ้นเป็นจำนวนมากในระยะเวลาไม่กี่ปี ในด้านศาสนสถาน คือสถานที่ของวัด มีวัดของท่านเจ้าคุณพระภาวนาวิธานปรีชา ซึ่งมีที่ดินถึง สามร้อยไร่ และที่ดินกัลปนาสงฆ์ของวัดท่านเจ้าคุณภาวนาญาณวิเทศก็มีถึงสองร้อยไร่ และที่ดินของวัดพระครูโสภณธรรมวิเทศ เจ๊ดสิบกว่าไร่ รวมสามวัดนี้ก็มากกว่าที่ดินสถานทูตไทยในสหรัฐอเมริกาหลายเท่า นี้คือความสามารถของพระธรรมทูตที่ได้มาทำงานได้ผลสำเร็จ อันนี้เป็นด้านศาสนสถาน

   ด้านศาสนวัตถุ คืออุโบสถ ศาลา และสถานที่ต่าง ๆ รวมแล้วคิดเป็นมูลค่านับไม่ถ้วน ที่ท่านได้มาทำกันให้เกิดผลสำเร็จขึ้นในประเทศนี้ก็เพราะอาศัยความสามารถของท่านพระธรรมทูตผู้มีจิตวิญญาณที่รักในพระพุทธศาสนาทั้งนั้น

   ด้านศาสนบุคคล หมายถึงชาวต่างประเทศ เช่นชาวอเมริกันก็เข้ามานับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ที่เขาเข้ามานับถือพระพุทธศาสนา มาช่วยพระพุทธศาสนาก็เพราะอาศัยความสามารถของพระธรรมทูตของพวกเราที่มานั่งอยู่ ณ ที่นี้ ได้ทำงานให้เกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด

   เพราะฉะนั้น ผมมีความคิดว่าถ้าหากว่าเราคณะสงฆ์จะพิจารณาให้ประกาศเกียรติบัตร เกียรติคุณ แก่พระสงฆ์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ดียิ่งในด้านศาสนวัตถุ ในด้านศาสนสถานและในด้านศาสนบุคคล แก่พระสงฆ์เหล่านั้นประจำปีในเวลาที่ประชุม  ก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติแก่ท่านผู้ปฏิบัติกิจในพระพุทธศาสนานั้น ก็น่าจะให้เกียรติอย่างดีแก่ท่านเหล่านั้นด้วย นี้เป็นประการหนึ่ง

   และอีกประการหนึ่ง ชาวพุทธ ไม่ว่าชาวไทยและชาวต่างประเทศ เช่นชาวอเมริกัน ได้บริจาควัตถุสิ่งของต่าง ๆ จนทำให้พระธรรมทูตทำงานได้สำเร็จผล ก็เพราะอาศัยท่านเป็นผู้ทำให้บังเกิดผลขึ้นก็ควรจะที่ได้มีการประกาศเกียรติคุณแก่ท่านเหล่านั้นในวันที่เรามีการประชุมนี้  ผมก็คิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้น ในฐานะที่พระธรรมทูตทั้งหลายได้มาทำงานในประเทศนี้ให้เกิดความสำเร็จนั้น

ก็มีเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ว่าไม่มี ฉะนั้น ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ก็เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเพราะอาศัยพระธรรมทูตที่มีความสามารถในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ในการประชุม ณ สถานที่แห่งนี้ก็ใช้เวลาในการประชุมเป็นเวลานานพอสมควร

   ในที่สุดนี้กระผมขออำนวยพรให้ท่านพระธรรมทูตทั้งหลายผู้มีจิตวิญญาณที่เป็นผู้รักและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง

   และให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงเป็นมหันตเดชานุภาพ อภิบาลคุ้มครองให้ท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ประสบความสุข

ความเจริญ ตลอดกาลนาน เทอญ ผมขอปิดประชุม ณ บัดนี้ 

ปิดประชุมเวลา  17.40 น.

www.dhammayut.net

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.