บันทึกการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
  วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

--------------------

วันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๓๐ น. : เริ่มการประชุมภาคเช้า

-พระธรรมเมธาจารย์  ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัยและ กล่าวเปิดการประชุมสามัญ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๒

- พระภาวนาญาณวิเทศ  เลขานุการ ธสอ.   เป็นผู้ดำเนินการประชุม ตามระเบียบหัวข้อวาระ

การประชุมเป็นลำดับไป

วาระที่ ๑           เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

๑.๑       พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

(พระธรรมวราจารย์ อ่านพระโอวาท และฉายวีดีทัศน์ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุตใน สหรัฐอเมริกา และประวัติวัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองงานเลขานุการ ธสอ.)

๑.๒ พระราชสิทธิโมลี  ประธานกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ   สหรัฐอเมริกา กล่าวถวายการต้อนรับ

๑.๓ พระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม ในนามเจ้าภาพสถานที่ จัดการประชุม กล่าวต้อนรับพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตและผู้เข้าร่วมประชุม

๑.๔ นายเถกิงศักดิ์  เหล็กกล้า รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ถวายข้อคิดเห็น

๑.๕ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                              ถวายข้อคิดเห็น

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๑  ณ  วัดนิเทศศาสนคุณ  รัฐเท็กซัส

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

กองงานเลขานุการ ธสอ. ได้สรุปมติผลการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ธสอ.

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๒  มิถุนายน ๒๕๕๒   เพื่อให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๓          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องคณะกรรมการบริหารแถลงผลงานการปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี

๓.๒ เรื่องเจ้าอาวาส  ผู้แทนเจ้าอาวาส  แถลงผลงานในรอบปี

                                                           

พักการประชุมภาคเช้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. : เริ่มการประชุมภาคบ่าย

๓.๓     เรื่องสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เสนอที่ประชุม(เลขานุการที่ประชุม นิมนต์พระราชมุนี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม)

๓.๔     เรื่องกฎหมาย ระเบียบการขอวีซ่าการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต (R1) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการกรอกแบบฟอร์ม I-129   บรรยายโดย คุณ J. Karen  Mallick

วาระที่ ๔          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่องการพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

๔.๒ เรื่องพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของ พระธรรมทูตในต่างประเทศ

- ปิดการประชุม วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๒  เวลา ๑๗.๐๐ น.

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๓๐ น.  : เริ่มการประชุมภาคเช้า

๔.๓ เรื่องมอบตราตั้งเจ้าอาวาส และรักษาการเจ้าอาวาส (พระธรรมเมธาจารย์  ประธานที่ประชุมเป็นผู้มอบ)

๔.๔ เรื่องมอบเกียรติบัตร พัด  แด่วัดตัวอย่างดีเด่น  จำนวน  ๙  วัด (พระธรรมเมธาจารย์  ประธานที่ประชุมเป็นผู้มอบ)

๔.๕ เรื่องพิจารณาวัดที่จะได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก พศ.

๔.๖ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต

๔.๗ เรื่องกำหนดสถานที่และวันประชุมในปีต่อไป

๔.๘ เรื่องอุปสรรคการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ สหรัฐอเมริกาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สก.ธ./สพธต./พศ./ตปท.) ประสานให้ความช่วยเหลือ

พักการประชุมภาคเช้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. : เริ่มการประชุมภาคบ่าย

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑      เรื่องข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพระเถรานุเถระ และผู้เข้าร่วมประชุม

ปิดการประชุม วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ เวลา ๑๕.๒๕ น.

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

๑.๑ พระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

พระธรรมวราจารย์ กรรมการที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) อ่านพระโอวาทของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระธรรมเมธาจารย์ รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และ กรรมการที่ปรึกษา สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ความว่า “ตามที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมเมธี ประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ การที่คณะพระธรรมทูตที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศนี้ ถือว่าเป็นหน้าที่อันมีเกียรติ เพราะเป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการกระทำที่ก่อประโยชน์อย่างสูงต่อคนไทยและคนในประเทศนั้นๆ จึงขออำนวยพร ให้ทุกท่านทำงานในกิจกรรมพระพุทธศาสนานี้ ประสบผลสำเร็จทุกประการ”

จากนั้น มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมเป็นลำดับไป พร้อมได้ฉายวีดีทัศน์ประวัติคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา โดยกองงานเลขานุการ ธสอ.

๑.๒ พระราชสิทธิโมลี  ประธานกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ สหรัฐอเมริกา กล่าวถวายการต้อนรับ

 พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา กล่าวถวายการต้อนรับ พระเถรานุเถระ คณะกรรมการ พระธรรมทูต และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน ความว่า “ยินดีอย่างยิ่งที่คณะพระเถรานุเถระ จากสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) และจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธรรมยุต) และพระธรรมทูตจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมประชุม เพื่อช่วยกันพิจารณากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้ดำเนินไปด้วยดีและกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม”

๑.๓ พระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม ในนามเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมกล่าวต้อนรับพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต และผู้เข้าร่วมประชุม

 พระครูวิทูรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม ในนามเจ้าภาพสถานที่จัดการประชุมกล่าวต้อนรับพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต และผู้เข้าร่วมประชุม ความว่า “มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับคณะพระเถรานุเถระ พระธรรมทูต และเจ้าหน้าที่ผู้มาร่วมประชุมในครั้งนี้ หากการต้อนรับมีข้อบกพร่องประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย”

๑.๔ นายเถกิงศักดิ์  เหล็กกล้า รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ถวายข้อคิดเห็น

นายเถกิงศักดิ์  เหล็กกล้า รองกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ถวายข้อคิดเห็น สรุปใจความดังนี้

๑. คณะพระธรรมทูตที่ถูกส่งมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เห็นว่าควรมีการพิจารณาฝึกอบรมความรู้ด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาท้องถิ่น และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นแก่ พระธรรมทูตก่อนที่จะประจำการในต่างประเทศ หรืออาจพิจารณาคุณสมบัติสำหรับพระธรรมทูตที่จะออกประจำการในต่างประเทศ ว่าจะต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษอย่างเพียงพอ หรือภาษาท้องถิ่นก่อนที่จะออกประจำการ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเอง และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๒.ควรมีการกำหนดระยะเวลาประจำการการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตอย่างชัดเจน และปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงบทบาท ภารกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พระธรรมทูตก่อนที่จะออกประจำการในต่างประเทศ

๓. อาจพิจารณาส่งพระธรรมทูตที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ มาประจำ ณ วัดขนาดใหญ่ที่มีชาวต่างประเทศสนใจมาเยี่ยมชม เพื่อให้สามารถอธิบาย อบรมแก่ชาวต่างชาติที่สนใจได้

๔. โดยที่ปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร คณะสงฆ์ควรจัดทำเว็บไซต์ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวัด โดยอาจมีการเชื่อมต่อกับองค์กรด้านพระพุทธศาสนา อาทิ มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็นต้น

๕. อาจจะพิจารณาจัดพิมพ์หนังสือภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ที่ชาวต่างชาติสามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้โดยง่าย ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ที่สนใจ

๖. ในการก่อตั้งวัดแห่งใหม่ คณะสงฆ์อาจจะต้องมีการนำข้อพิจารณาเกี่ยวกับจำนวนของวัดที่มีอยู่เดิมในบริเวณใกล้เคียง ความเหมาะสมของสถานที่ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวัด และค่าทำนุบำรุงรักษาวัดที่จะตามมา เพื่อให้วัดสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจ และรักษาวัฒนธรรมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๕      นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดเห็น

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายข้อคิดเห็น ความว่า “ ขอแสดงความชื่นชมต่อพระธรรมทูตทุกรูปที่ได้อุทิศเสียสละแรงกายแรงใจ ทุนทรัพย์ ตลอดจนเวลาที่ได้ทำหน้าที่ปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ กิจกรรมของคณะพระธรรมทูตในต่างประเทศที่เป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาล และองค์กรคณะสงฆ์ คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และส่งเสริมให้คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติในหน้าที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย การสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การนำหลักธรรมไปสู่ชาวต่างประเทศ ในกรอบภารกิจของพระธรรมทูตที่มีความเกี่ยวข้องกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งหน่วยงานของภาครัฐได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่สำนักงานกระพุทธศาสนาแห่งชาติต้องทำรายงานประจำปี เพื่อวัดผลการดำเนินงานของคณะพระธรรมทูต เพราะขณะนี้ ได้เน้นถึงบทบาท หน้าที่ของคณะสงฆ์ ๒ เรื่อง คือการศึกษา และการเผยแผ่ โดยเฉพาะในต่างประเทศ   พระธรรมทูตจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งสองเรื่องรวมกัน    จึงขอชื่นชมพระธรรมทูตที่ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างดียิ่ง”

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๑  ณ  วัดนิเทศศาสนคุณ  รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สำนักงานเลขานุการ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุปผลการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑  เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณา  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ในการนี้ กองงานเลขานุการ ธสอ. ได้สรุปมติผลการประชุม คณะกรรมการอำนวยการ ธสอ. เพื่อให้ที่ประชุมทราบ  สรุปมติที่ประชุมที่สำคัญ ๆ ได้ดังนี้

 (๑)เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒๔ / ๒๕๕๑  ณ  วัดนิเทศศาสนคุณ  รัฐเท็กซัส เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๔ ประจำปี ๒๕๕๑ โดยให้กองงานเลขานุการ ธสอ. แก้ไขตามที่คณะกรรมการเสนอ

 (๒)เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสมาครบ ๑ ปี ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งเจ้าอาวาส จำนวน ๖ รูป ดังนี้

(๑) พระครูวินัยธร อุดม อุตฺตมสีโล เป็นเจ้าอาวาสวัดญาณรังษี  รัฐเวอร์จิเนีย

(๒) พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

(๓) พระอนุวัช โชติปาโล เป็นเจ้าอาวาสวัดมอนท์โกเมอร์รี่พุทธาราม รัฐอะลาบามา

(๔) พระปลัดสุเมทต์  ฐานิโก เป็นเจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ รัฐเท็กซัส

(๕) พระประเสริฐ สุปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาสซานฟรานธัมมาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

(๖) พระตะวัน  ปญฺญาวชิโร เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าอริโซน่า รัฐอริโซน่า

(๓) เรื่องการเสนอวัดเพื่อให้อยู่ในความดูแลของกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ตามประกาศ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๔๖

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับเข้าในสังกัดวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา โดยให้วัดดังกล่าวเป็นสำนักสงฆ์ และมีเจ้าสำนักสงฆ์รับผิดชอบดูแลตามที่เสนอ ทั้งนี้ ให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาจนกว่าจะดำเนินการต่าง ๆ ครบถ้วนตามระเบียบ จำนวน ๕ วัด ดังนี้

(๑) สำนักสงฆ์อินเดียน่า   เมืองบูลมิงตัน    รัฐอินเดียน่า  ให้อยู่ในความดูแล ของวัดป่าชิคาโก และคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

(๒) สำนักสงฆ์โอกีโชบีศาสนคุณ  เมืองโอกีโชบี  รัฐฟลอริดา    มีพระครูสังฆรักษ์สรวิชญ์  มารชิโน เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

(๓) สำนักสงฆ์ศีลสังวร  เมืองคาเบอร์เดล  รัฐอิลลินอยส์ มีพระใบฎีกา บุญจันทร์ วิสุทฺโธ เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

(๔) สำนักสงฆ์สิริจันทราวาส เมืองอะโนก้า  รัฐมินิโซต้า มีพระมหาถวิล วรคุโณ เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

(๕) สำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส  รัฐโอไฮโอ   มีพระรักษพล กุลวฒฺฑโน เป็นเจ้าสำนักสงฆ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้การรับรองบันทึกการประชุม และรับรองสำนักสงฆ์ เจ้าสำนักสงฆ์ตามที่กองงานเลขานุการ ธสอ. เสนอ

วาระที่ ๓          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๓.๑      เรื่อง คณะกรรมการบริหารแถลงผลงานการปฏิบัติศาสนกิจในรอบปี

 สรุปเรื่อง

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า  ในรอบปีผ่านมา คณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา มีเรื่องที่จะแถลงผลงานการปฏิบัติศาสนกิจ ตามรายละเอียดดังนี้

 พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าในรอบปีที่ผ่านมานี้ การบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ไม่มีอธิกรณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น และในนามคณะกรรมการบริหารได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ โดยสรุปสาระสำคัญ เช่น  เดินทางไปตรวจเยี่ยมวัดซานฟรานธัมมาราม ในการถวายที่ดินให้คณะสงฆ์ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการตั้งวัด  เดินทางไปเป็นพระอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน  วัดริชแลนด์ รัฐวอชิงตัน  เป็นต้น

 พระภาวนาญาณวิเทศ เลขานุการ ธสอ. ได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบว่าได้เสนอให้ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงาน สำนักงานเลขานุการ เพื่อดำเนินการงานของคณะกรรมการบริหาร และกองงานเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ดำเนินกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ๔ ฝ่าย คือ ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายเผยแผ่, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, และฝ่ายปฏิคม-สวัสดิการ   และฝ่ายแผยแผ่เป็นผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ 

 พระภาวนาวิธานปรีชา  เหรัญญิก ธสอ.  ได้แจ้งรายรับรายจ่ายและกองทุนที่วัดต่าง ๆ บริจาค สมทบทุนเพื่อจัดบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ตามรายละเอียดดังนี้

ยอดยกมา

- ค่าบำรุงคณะธรรมยุต ๒,๓๒๕.๔๕ US

- ค่าบำรุงกองเลขา ๑๑,๑๑๓.๙๔ US                                                                  

- มูลนิธิญาณสังวร ๑๑,๕๘๘.๔๔  US

- กองทุนพระภิกษุอาพาธ ๑๐,๘๑๖.๑๔ US

รวม ๓๕,๘๔๔  US

รายรับ

- ค่าบำรุงคณะธรรมยุต ๔,๕๒๕ US 

- ค่าบำรุงกองเลขา ๓,๘๒๕ US

- มูลนิธิญาณสังวร ๑,๐๕๐ US

- กองทุนพระภิกษุอาพาธ ๑,๓๕๐ US

ดอกเบี้ยจากธนาคาร

- มูลนิธิญาณสังวร ๒๔.๔๘ US

- กองทุนพระภิกษุอาพาธ ๕.๐๓ US            

รวม ๑๐,๗๗๙.๕๑     US

รายจ่าย

จากบัญชีเลขา

-ค่าพิมพ์หนังสือ  Merit  (๔,๐๐๐ เล่ม) ๗,๓๓๑.๗๒     US

-จากบัญชีกองทุนพระภิกษุอาพาธ (ค่ารักษาพยาบาล พ.ม.นิทัศน์ โชติทสฺสโน วัดบอสตันพุทธวราราม) ๑,๐๐๐ US   

รวม ,๓๓๑.๗๒ US

คงเหลือยกไป

- ค่าบำรุงคณะธรรมยุต ๖,๘๕๐.๔๘ US

- ค่าบำรุงกองเลขา ๗,๖๐๗.๒๒ US

- มูลนิธิญาณสังวร ๑๒,๖๖๒.๙๒ US

- กองทุนพระภิกษุอาพาธ ๑๑,๑๗๑.๑๗ US      

รวม ๓๘,๒๙๑.๗๙ US

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ และอนุโมทนา

๓.๒     เรื่อง เจ้าอาวาส  ผู้แทนเจ้าอาวาส  แถลงผลงานในรอบปี

สรุปเรื่อง

กองงานเลขานุการ ธสอ. ได้จัดทำและรวบรวมประวัติของวัดต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมเป็นวีดีทัศน์ แทนการรายงานของเจ้าอาวาสทุกวัด  ยกเว้นวัดที่ได้มีการรับรอง หรือตั้งใหม่ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบและอนุโมทนา ทั้งนี้ ที่ประชุมเสนอให้กองงานเลขานุการได้ตรวจสอบข้อมูลของวัดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป และกองงานเลขานุการจะได้รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วส่งให้วัดต่าง ๆ ต่อไป

๓.๓ เรื่อง สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) เสนอที่ประชุม

สรุปเรื่อง

เลขานุการที่ประชุม ได้ถวายให้พระราชมุนี เลขานุการ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับการประสานงานเรื่องพระธรรมทูตในต่างประเทศนั้น สำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ประสานงานร่วมกันอยู่แล้ว             

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : รับทราบ

๓.๔ เรื่อง กฎหมาย ระเบียบการขอวีซ่าการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต (R1) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการกรอกแบบฟอร์ม I-129   บรรยายโดย คุณ J. Karen  Mallick

สรุปเรื่อง

 คุณ J. Karen  Mallick และคณะได้มาบรรยายการขอพระธรรมทูต และกฎระเบียบเกี่ยวกับการขอวีซ่า (R1) ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีสาระสำคัญที่พระธรรมทูตควรทราบ ดังนี้

(๑) พระธรรมทูตต้องกรอกแบบ I-๙ เก็บรักษาไว้ในวัด เพื่อให้สามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบด้วย

(๒) พระธรรมทูตที่จะเดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจต้องกรอกแบบฟอร์ม  I-๑๒๙ และส่งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ

(๓) พระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ วัดต้องแจ้ง ตม.ภายใน ๑๔ วันนับแต่วันที่ย้ายออก หากวัดไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับตามอัตราที่กำหนดไว้

(๔) วัดต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกรอกแบบฟอร์ม I-๑๒๙ จำนวน ๓๒๐ US ต่อรูป

(๕) เมื่ออยู่ครบ ๓ ปี แล้ว พระธรรมทูตสามารถต่ออายุวีซ่า I-๙๔ ได้อีก ๑ ครั้งเท่านั้น

 ที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ผู้บรรยายได้ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม   จากนั้นที่ประชุมได้ถวายให้พระภาวนาวิธานปรีชา ได้กล่าวอนุโมทนาคณะผู้บรรยายในนามของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ และขออนุโมทนา

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง การพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

สรุปเรื่อง

 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวัดที่ขอตั้งใหม่ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ธสอ. แล้ว จำนวน ๕ วัด ดังนี้

(๑) สำนักสงฆ์อินเดียน่า   เมืองบูลมิงตัน    รัฐอินเดียน่า 

(๒) สำนักสงฆ์โอกีโชบีศาสนคุณ  เมืองโอกีโชบี  รัฐฟลอริดา

(๓) สำนักสงฆ์ศีลสังวร  เมืองคาเบอร์เดล  รัฐอิลลินอยส์

(๔) สำนักสงฆ์สิริจันทราวาส เมืองอะโนก้า  รัฐมินิโซต้า

(๕) สำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม เมืองโคลัมบัส  รัฐโอไฮโอ   

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมให้การรับรองตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้เป็นไปตามระเบียบการตั้งวัด ตามประกาศ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เรื่องระเบียบปฏิบัติในการตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๔๖

๔.๒ เรื่องพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของวัดต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในต่างประเทศ

สรุปเรื่อง

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหา อุปสรรคการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในสหรัฐอเมริกา

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ที่ประชุมได้เสนอแนะ สรุปได้ดังนี้

(๑) ปัญหาด้านการเผยแผ่ ที่ประชุมเสนอว่า ควรจะมีการนิมนต์พระเถระที่มีความรู้ ความชำนาญด้านพระพุทธศาสนา  มาบรรยายในประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วให้ทางวัดจัดให้มีการปฏิบัติธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ สำหรับชาวไทย และการบรรยายสำหรับชาวต่างชาติที่มีความสนใจ

(๒) ปัญหาด้านการรับรองวาระการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  ที่ประชุมเห็นควรที่จะให้กองงานเลขานุการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมให้เสร็จ แล้วสามารถให้คณะกรรมการอำนวยการ รับรองการประชุมได้ทันที

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้กองงานเลขานุการประสานงานดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้อง

๔.๓ เรื่อง มอบตราตั้งเจ้าอาวาส และรักษาการเจ้าอาวาส

สรุปเรื่อง

 พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบตราตั้งเจ้าอาวาส เจ้าสำนักสงฆ์  และได้ให้โอวาทต่อเจ้าอาวาสวัด เจ้าสำนักสงฆ์ที่ได้รับแต่งตั้ง

 มติที่ประชุม : รับทราบและอนุโมทนา

 ๔.๔  เรื่อง มอบเกียรติบัตร พัด  แด่วัดตัวอย่างดีเด่น  จำนวน    วัด

สรุปเรื่อง

 เลขานุการที่ประชุม เสนอว่าในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๐ ณ วัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอให้มีการเสนอตั้งวัดตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นบทบาทความสำคัญคณะสงฆ์ จึงมุ่งส่งเสริมวัดไทยในต่างประเทศที่มีผลงานด้านการพัฒนาวัด และสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนชาวพุทธในต่างประเทศ

 คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และการจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ได้พิจารณาคัดเลือกวัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๙ วัด เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเข้ารับเกียรติบัตรและพัดพัฒนา ดังนี้

(๑) วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

(๒) วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

(๓) วัดป่าธรรมชาติ  รัฐแคลิฟอร์เนีย

(๔) วัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์

(๕) วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

(๖) วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

(๗) วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

(๘) วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส

(๙) วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

มติที่ประชุม : รับทราบและอนุโมทนา

๔.๕ เรื่อง พิจารณาวัดที่จะได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก พศ.

สรุปเรื่อง

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่าในทุกปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก จำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม

- การเสนอของบประมาณให้เป็นอำนาจ และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ในต่างประเทศที่จะพิจารณาแล้วเสนอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้ส่งแบบขอรับงบอุดหนุนฯ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

- การส่งแบบฟอร์มการของบประมาณอุดหนุนฯ ให้วัดทุกวัดส่งแบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนฯ และรายงานการปฏิบัติศาสนกิจประจำปีไปที่สำนักงานเลขานุการ ธสอ. และสำนักงานประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ก่อนการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี

-ให้กองงานเลขานุการ ธสอ.จัดทำระยะเวลาการส่งแบบขอรับเงินอุดหนุนฯแจ้งให้ทุกวัดทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบ และเห็นชอบให้ทุกวัดปฏิบัติตามที่ประชุมเสนอในการส่งแบบฟอร์มรับเงินอุดหนุนฯ และรายงานการปฏิบัติศาสนกิจประจำปี

๔.๖ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต

สรุปเรื่อง

ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ได้เสนอให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาว่า วัดต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อหล่อหลอมและยกระดับการพัฒนาด้านจิตใจของชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจ สำหรับการขยายวัดและการสร้างวัดมีการเพิ่มขึ้นทุกปี

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและอนุโมทนา

๔.๗ เรื่อง กำหนดสถานที่และวันประชุมในปีต่อไป

สรุปเรื่อง

เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า ตามระเบียบปฏิบัติคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาที่ให้มีการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจำทุกปีนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้วัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม

ที่ประชุมได้เสนอให้คัดเลือกวัดเพื่อจัดประชุม ๓ วัดดังนี้

(๑) วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ท แคโรไลนา

(๒) วัดป่าชิคาโก  รัฐอิลลินอยส์

(๓) วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓ ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

๔.๘ เรื่อง อุปสรรคการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สก.ธ./สพธต./พศ./ตปท.) ประสานให้ความช่วยเหลือ

สรุปเรื่อง

 เลขานุการที่ประชุมเสนอว่า  ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมทูตเดินทางมาร่วมประชุม คือ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธรรมยุต) สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอให้พระธรรมทูตได้เสนอแนะอุปสรรคการดำเนินการต่าง ๆ

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ข้อเสนอแนะของที่ประชุม

- เสนอทุกวัดให้จัดสวัสดิการด้านประกันสุขภาพพระธรรมทูตอย่างจริงจัง

-ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ช่วยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับการขอวีซ่าของพระธรรมทูต

 - สำนักงานกำกับดูแลฯ ได้แจ้งให้พระธรรมทูตได้ทราบถึงการปฏิบัติตามแบบฟอร์มการขออนุมัติต่าง ๆ  ที่ทางสำนักฝึกอบรมฯ กำหนดไว้ ต้องมีลายเซนต์ของเจ้าอาวาสวัด  และเอกสารต้องสมบูรณ์ ซึ่งถ้าทางสำนักงาน พิจารณาเห็นแล้วว่า ข้อมูลไม่พร้อม หรือมีประวัติการแต่งตัวเรียนแบบคฤหัสถ์ จะให้ชะลอเรื่องไว้ก่อน ในส่วนของการต่ออายุหนังสือเดินทาง ให้สำนักงานประธานกรรมการบริหาร ถ่ายหน้าหนังสือเดินทางของพระธรรมทูตทุกรูป ที่ออกมาปฏิบัติศาสนกิจไว้ทุกครั้ง และแจ้งให้ สก.ธ. และ สพธต. ทราบด้วย

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของพระเถรานุเถระ และผู้เข้าร่วมประชุม

(๑) พระธรรมวราจารย์  “ในการประชุมในแต่ละครั้งนั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ทุกภาคส่วน จึงทำให้การประชุมทุกครั้งของคณะสงฆ์สำเร็จได้ด้วยดี จึงขออนุโมทนาต่อท่านทั้งหลาย”

(๒) พระเทพปริยัติวิมล : ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยคนไทย พระธรรมทูตได้ดำเนินการตามพระพุทธโอวาท และตามนโยบายของคณะสงฆ์ คณะธรรมยุต และได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอนุโมทนา  เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ได้ปรารภว่า เพราะอานิสงส์ของพระธรรมทูตต่างประเทศ จึงทำให้ประเทศไทยได้มีพระพุทธศาสนาอยู่จนถึงทุกวันนี้ และในประเทศสหรัฐอเมริกานี้ก็เช่นเดียวกัน อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีพระธรรมทูตจาก ๓ ทวีปมาร่วมประชุมด้วย คือ  :-

(๑).พระกวีวรญาณ รองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

(๒).พระครูคุณสารโสภณ  ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป

(๓).พระครูปริยัติศาสนคุณ  ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในเมืองฮ่องกง-ไต้หวัน    จึงนับว่าเป็นการร่วมมือในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกัน”

(๔) พระราชมุนี : ขอแสดงความชื่นชมพระธรรมทูตทุกรูปที่ได้เสียสละความสุขสบายส่วนตัวมาเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเข้าใจและเห็นใจพระธรรมทูต”

(๕) พระธรรมเมธาจารย์ : ขออนุโทนากับพระธรรมทูตที่มาประชุมในวันนี้ และพระเถรานุเถระที่เดินทางมาจากประเทศไทย การประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ พระเถระ พระธรรมทูต เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมทั้ง ๒ วันนับว่ามีความอดทนมาก ข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของพระธรรมทูตนั้น เป็นข้อเสนอที่ดี แต่เห็นว่าคงเป็นเรื่องยากพอสมควร เพราะท่านมาเรียนรู้ก็เมื่อตอนมีอายุมากแล้ว  ดังนั้น เมื่อมีเรื่องใดที่เกิดขึ้นหากเราพิจารณาแต่ผลที่เกิด ไม่พิจารณาถึงสาเหตุก็ยากที่จะแก้ไขได้ จึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา ท่านได้นำอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการ มาเป็นเครื่องประกอบในการประชุม  ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงล้วนเป็นธรรมโอสถ อำนวยผลต่อผู้ได้นำไปปฏิบัติได้จริง”

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

(พระครูวินัยธร ถวิล  อตฺตคุตฺโต)

ผู้ช่วยเลขานุการ ธสอ.

ผู้บันทึกการประชุม

(พระภาวนาญาณวิเทศ)

เลขานุการ ธสอ.

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

รับรองตามนี้

(พระราชสิทธิโมลี)

ประธานกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.