สรุประเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี
ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่   ๒๖ / ๒๕๕๓
วันที่   ๑๒  -  ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓  
ณ  วัดฟลอริดาธรรมาราม  เมืองคิสซิมมี่  
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

----------------------------

เวลา ๐๗.๐๐ น.            :           ฉันภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหาร

เวลา ๐๘.๐๐ น.            :           ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกบริเวณหน้าอุโบสถ

เวลา ๐๘.๓๐ น.            เข้าห้องประชุมภาคเช้า

ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธาน ธสอ. และเลขานุการ ดำเนินการเข้าสู่วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

๑.๑      พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุมอ่านพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑.๒     พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุมกล่าวสัมโมทนียกถาและเปิดการประชุม

๑.๓     พระราชสิทธิโมลี               ประธานกรรมการบริหาร ธสอ.

ถวายรายงานและกล่าวต้อนรับ  ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.๔     พระวิจิตรธรรมภาณี         เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม กล่าวต้อนรับ

๑.๕     Mr. Michael E. Harford   Commissioner District 1 Osecola County

ถวายข้อคิดเห็น

๑.๖      ดร.อำนาจ บัวศิริ  ผอ. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พศ. ถวายข้อคิดเห็น

๑.๗     พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
ถวายข้อคิดเห็น

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องแจ้งรายงานผลการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่สืบเนื่องการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕ / ๒๕๕๒ 

   ๓.๑     เรื่องการออกใบรับรองสมาชิกวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

   ๓.๒    เรื่องการส่งแบบฟอร์มของบประมาณอุดหนุนกิจกรรมวัดไทยในต่างประเทศ

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

   ๔.๑     เรื่องยกฐานะสำนักสงฆ์สิริจันทราวาส  รัฐมินเนโซต้า เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ ธสอ.

   ๔.๒    เรื่องวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

   ๕.๑     เรื่องรับรองวัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ

   ๕.๒    เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาส

   ๕.๓     เรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

   ๕.๔     เรื่องการสร้างอนุสรณ์ (รูปเหมือน)  เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวโรดม

   ๕.๕    เรื่องกองทุนสวัสดิการเพื่อพระภิกษุอาพาธและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ๕. ๖    เรื่องอุปสรรค และข้อแก้ไขในการการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต ใน

   ๕.     ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

   ๕. ๘    เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา    ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓  –  ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่นๆ

   ๖.๑      เรื่องแถลงผลงานของประธานบริหารวัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และวัดต่าง โดยวีดีทัศน์

   ๖. ๒    เรื่องการเสนอวัดที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่  ๒๗ / ๒๕๕๔

------------------------------------------------------

รายนามพระเถระและพระธรรมทูต
เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๓
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
วันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี่ 
มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

*********

๑. พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร 
รองประธานกรรมการบริหาร สพธต.

๒.พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
อธิการบดี มมร./หน.สนง.เลข.สพธต.

๓. พระราชสิทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย
ประธานกรรมการบริหาร ธสอ.

๔. พระนิเทศศาสนคุณ  เจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส 
รองประธานกรรมการบริหาร ธสอ.

๕. พระอมรมุนี เจ้าอาวาสวัดวิชิตาราม รัฐแคสซัส
พระธรรมทูต

๖. พระวิธูรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดแคไรไลนา พุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ท แคโรไลน่า 
รองประธานกรรมการบริหาร ธสอ.

๗. พระภาวนาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย
เลขานุการกรรมการบริหาร ธสอ.

๘. พระวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา   
ผช.เลขานุการกรรมการบริหาร ธสอ.

๙. พระภาวนาวิธานปรีชา เจ้าอาวาสวัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย
เหรัญญิกกรรมการบริหาร ธสอ.

๑๐.  พระกิตติวิมลเมธี ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส 
พระธรรมทูต

๑๑.  พระครูธีรสารปริยัติคุณ วัดมัชฌันติการาม จังหวัดนนทบุรี 
รองอธิการบดี  มมร.

๑๒. พระครูสิริปัญญาเมธี วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร 
เจ้าหน้าที่ สพธต.

๑๓. พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต  เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก
ผช.เลขานุการกรรมการบริหาร ธสอ.

๑๔. พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ เจ้าอาวาสวัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน     
พระธรรมทูต

๑๕. พระครูโสภณธรรมวิเทศ  เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป รัฐแมรี่แลนด์             
พระธรรมทูต

๑๖. พระครูคุณสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดพุทธบารมี ประเทศเยอรมนี
ประธานกรรมการบริหาร คธส.

๑๗. พระครูวิสุทธิศีลวัฒน์ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร                        
เจ้าหน้าที่ สก.ธ.

๑๘. พระครูวินัยธร เรืองเดช โรจนธมฺโม วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส                
พระธรรมทูต

๑๙. พระกฤษณะ เสฏฺฐปุญฺโญ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน                   
พระธรรมทูต

๒๐. พระครูวินัยธร อ่อน มุทุจิตฺโต วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย                      
พระธรรมทูต

๒๒. พระมหาสุชาติ สุภทฺโท   วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย                             
พระธรรมทูต

๒๓. พระครูปลัด คำรณ ภทฺทโก วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย                          
พระธรรมทูต

๒๔. พระครูพุทธพากยประกาศ เจ้าอาวาสวัดสังฆรัตนาราม รัฐเท็กซัส                |
พระธรรมทูต

๒๕. พระครูพิศาลมงคล           ผู้แทนวัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์                           
พระธรรมทูต

๒๖. พระสุรัตน์ กมฺพุวณฺโณ     วัดป่าชิคาโก รัฐอิลลินอยส์
พระธรรมทูต

๒๗. พระครูวิทูรธรรมนิเทศ    เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย      
พระธรรมทูต

๒๘. พระครูประสิทธิธรรมคุณ วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย                      
พระธรรมทูต

๒๙. พระสมบัติ นาคเสโน  วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย                      
พระธรรมทูต

๓๐. พระพลรัฐ จิรธมฺโม วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย                        
พระธรรมทูต

๓๑. พระมหาบุญมี ฐิติงฺกโร    เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รัฐจอร์เจีย                          
พระธรรมทูต

๓๒. พระพูลพล ทวิปญฺโญ วัดสันติธรรม รัฐจอร์เจีย                                           
พระธรรมทูต

๓๓. พระครูวินัยธร อุดม อุตฺตมสีโล เจ้าอาวาสวัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย            
พระธรรมทูต

๓๔. พระครูวรพรตศีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธรักษา รัฐวิสคอนซิน   
พระธรรมทูต

๓๕. พระครูสาสนกิจวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอลาสก้าญาณวราราม รัฐอลาสก้า    
พระธรรมทูต

๓๖. พระนิโรจน์ ฐิตโชติโก เจ้าอาวาสวัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาชูเซ็ตส์ 
พระธรรมทูต

๓๗. พระมหากมลเพชร คุณรํสี วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาชูเซตส์         
พระธรรมทูต

๓๘. พระครูธรรมธร สมพร ถิรสํวโร เจ้าอาวาสวัดริชแลนด์พุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน 
พระธรรมทูต

๓๙. พระมหาวัฒนา ปญฺญาวโร เจ้าอาวาสวัดธรรมรัตนาราม รัฐเท็กซัส              
พระธรรมทูต

๔๐. พระมหาบำเพ็ญ พุทฺธญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธคุณาราม รัฐนิวยอร์ก            
พระธรรมทูต

๔๑. พระครูคัมภีรปัญญาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดซัมเตอร์พุทธาราม รัฐเซ้าท์ แคโรไลนา 
พระธรรมทูต

๔๒. พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ วัดซัมเตอร์พุทธาราม รัฐเซ้าท์ แคโรไลนา 
พระธรรมทูต

๔๓. พระมูลยันโต ธมฺมาสโย  ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต รัฐแคลิฟอร์เนีย
ผู้สังเกตการณ์

๔๔. พระปัญญา อคฺคปญฺโญ   วัดพุทธนิมิต รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๔๕. พระเผชิญ ปิยธมฺโม ผู้แทน รก.เจ้าอาวาสวัดพุทธสามัคคีวนาราม รัฐหลุยส์เซียน่า
พระธรรมทูต

๔๖. พระเฉลิม สุธีโร เจ้าอาวาสวัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๔๗. พระพูลศักดิ์ สุพโล วัดสาคราเมนโต้พุทธวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๔๘. พระธรรมรักษ์ สิริปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าเทสรังสี รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๔๙. พระครูใบฎีกา อนุวัช โชติปาโล เจ้าอาวาสวัดมอนท์โกเมอรี่พุทธาราม รัฐอลาบามา
พระธรรมทูต

๕๐. พระครูสังฆรักษ์ คำพอง ปญฺญาวุโธ เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ  รัฐเวอร์จิเนีย
พระธรรมทูต

๕๑. พระมหาชัยนาท กิตฺติปุญฺโญ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย 
พระธรรมทูต

๕๒. พระมหาสุพัฒน์ สุธีโร    วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย 
พระธรรมทูต

๕๓. พระเนติพล โชติปญฺโญ   วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนีย 
พระธรรมทูต

๕๔. พระชัยวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดนิวยอร์คธัมมาราม รัฐนิวยอร์ก 
พระธรรมทูต

๕๕. พระไพฑูรย์ ฐิตาโก ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๕๖. พระธงชัย ฐิตชโย วัดสันติ รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๕๗. พระครูสังฆรักษ์ จันที นฏฺฐาโน เจ้าอาวาสวัดเนวาด้าธรรมาราม รัฐเนวาด้า 
พระธรรมทูต

๕๘. พระมหาวิชัย ธมฺมวิชโย วัดเนวาด้าธรรมาราม รัฐเนวาด้า 
พระธรรมทูต

๕๙. พระครูวิจิตรศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดพุทธมณีรัตนาราม รัฐมิซซูรี่ 
พระธรรมทูต

๖๐. พระครูสมุห์ สมหมาย นิมฺมโล เจ้าอาวาสวัดแจ๊คสันวิลล์พุทธวนาราม 
พระธรรมทูต

๖๑. พระเริ่มชัย ชินวํโส เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร รัฐแคลิฟอร์เนีย 
พระธรรมทูต

๖๒. พระรัศมี ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดพุทธางกูร รัฐวอชิงตัน
พระธรรมทูต

๖๓. พระปลัด สุเมทต์ ฐานิโก เจ้าอาวาสวัดนิเทศศาสนคุณ รัฐเท็กซัส 
พระธรรมทูต

๖๔. พระถาวร ฐิตคุโณ เจ้าอาวาสวัดสังฆบูชา รัฐเท็กซัส 
พระธรรมทูต

๖๕. พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต เจ้าอาวาสวัดปุญญวนาราม รัฐฟลอริดา 
พระธรรมทูต

๖๖. พระครูสังฆรักษ์ สรวิชญ์ มารชิโน เจ้าสำนักสงฆ์วัดโอกีโชบี้ศาสนคุณ รัฐฟลอริดา 
พระธรรมทูต

๖๗. พระคณิต อธิปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวร รัฐเท็กซัส 
พระธรรมทูต

๖๘. พระครูปลัด ภาค สิริปญฺโญ รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณ รัฐเท็กซัส
ผู้สังเกตการณ์

๖๙. พระวิโรจน์ ฐิตธมฺโม ผู้แทนเจ้าอาวาสวัดป่าอริโซน่า  รัฐอริโซน่า
พระธรรมทูต

๗๐. พระรักษพล กุลวฑฺฒโน   เจ้าอาวาสวัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ 
พระธรรมทูต

๗๑. พระเกียรติศักดิ์ ธนปญฺโญ วัดสิริจันทราวาส รัฐมินเนโซต้า  
พระธรรมทูต

๗๒. พระมหาขวัญชัย อนุตฺตโร วัดสิริจันทราวาส รัฐมินเนโซต้า
พระธรรมทูต

๗๓. พระชคัตตรัย อมตธมฺโม วัดสิริจันทราวาส  รัฐมินเนโซต้า 
พระธรรมทูต

๗๔. พระวัฒนา ธีรปญฺโญ  สำนักสงฆ์วัดป่าอินเดียน่า รัฐอินเดียน่า
ผู้สังเกตการณ์

๗๕. พระทศชิต สุเมโธ สำนักสงฆ์วัดป่าอินเดียน่า รัฐอินเดียน่า  
ผู้สังเกตการณ์

๗๖. พระเจริญพงษ์ อภิวฑฺฒโน วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร  
ผู้สังเกตการณ์

๗๗. พระมหาทรงวุฒิ ฐิตวุฑฺฒิโก  วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ผู้สังเกตการณ์

๗๘. พระครูวินัยธร วันชัย อภิชโย วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา กรุงเทพมหานคร
ผู้สังเกตการณ์

๗๙. พระครูวินัยธร อภิญญา อภิญฺโญ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมา กรุงเทพมหานคร
ผู้สังเกตการณ์

๘๐. พระสันติ สนฺติกโร วัดบุปผาราม กรุงเทพมหานคร 
เจ้าหน้าที่ สพธต.

๘๑. พระวิชัย สุภโร วัดพระยายัง กรุงเทพมหานคร                                                        
เจ้าหน้าที่ สพธต.

๘๒. พระนิยม ฐิตปุญฺโญ วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา 
พระธรรมทูต

๘๓. พระมิตร โอภาสรตโน วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา  
 พระธรรมทูต

๘๔. พระครูมหาพุทธเจติยาภิบาล เจ้าอาวาสวัดพุทธลาเลย์ญาณสังวราราม 
รัฐนอร์ท แคโรไลนา พระธรรมทูต

๘๕. พระวรรชัย ชวนชโย วัดพุทธลาเลย์ ญาณสังวราราม รัฐนอร์ท แคโรไลนา  
พระธรรมทูต

๘๖. พระบุญรัตน์  วัดนิเทศศาสนคุณ รัฐเท็กซัส
ผู้สังเกตการณ์

๘๗. พระมหาพรพิรุณ ภูริปญฺโญ วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส  
พระธรรมทูต

๘๘. พระครูปลัดวิมลวัฒน์ วัดโสมนัสวิหาร รัฐเท็กซัส  
ผู้สังเกตการณ์

๘๙. พระฐนิยะ วรญาโณ วัดป่านานาชาติ รัฐเท็กซัส  
พระธรรมทูต

๙๐. ดร.อำนาจ บัวศิริ  ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สรุประเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่   ๒๖ / ๒๕๕๓
ในวันที่    ๑๒  -  ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๕๓  
  วัดฟลอริดาธรรมาราม  เมืองคิสซิมมี่  
รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

----------------------------

ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ

 ๑.๑      พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุมอ่านพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

 ๑.๒     พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุมกล่าวสัมโมทนียกถาและเปิดการประชุม

 ๑.๓     พระราชสิทธิโมลี ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ถวายรายงานและกล่าว ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

   มีใจความว่า ขอถวายความเคารพ พระเดชพระคุณ พระธรรมเมธาจารย์  ประธานในที่ประชุม สามัญประจำปี ครั้งที่ 26 / 2553   และถวายการต้อนรับ พระเถรานุเถระจากประเทศไทย  และในประเทศสหรัฐอมเริกา  ทุกรูป

    กระผม พระราชสิทธิโมลี ประธานคณะกรรมการสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ขอขอบคุณพระเดชพระคุณผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่ได้มาเป็นประธาน และสนับสนุนกิจการงานเผยแผ่ ของพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปอื่นๆ  ด้วยดีมาตลอด  กระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง พระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน ได้มองเห็นความมานะอุตสาห์ของพวกเกล้า ฯ กระผมที่ได้มาทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูต ในต่างแดน  และนอกจากนี้ พระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน ยังเป็นพระธรรมทูตปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างสมบูรณ์  อันเป็นตัวอย่างที่ดี  ทั้งในเรื่องของการเสียสละความสุขส่วนตัว และเป็นประธานในการก่อสร้าง สังเวชนียสถาน ที่ 4 ตำบล  ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม  แล้วพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน ยังได้ทำให้สถาน บริเวณตรงนี้ เป็นสถานที่ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้เป็นอย่างดี ของชาวต่างชาติ  ยังไม่นับรวมสถานที่อื่นที่ ผู้เป็นประธาน ยังได้สร้างบุคคลากร ส่งเสริมให้เป็นพุทธบุตร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา  ในเมื่อ พระธรรมทูตในต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้สูญเสียสมเด็จพ่อ ไป คือ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ในปีที่ผ่านมา  แต่พระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน ก็ได้ทำหน้าที่ เหมือน พ่อรูปที่ 2 ที่คอยดูแล สนใจ เป็นห่วงและเป็นกำลังใจ ให้พระธรรมทูต ทีออกมาปฏิบัติศาสนากิจ ในต่างประเทศ  ในการประชุมทุกครั้ง

   ขอถวายการต้อนรับ และขอต้อนรับพระเถรานุเถระ ตลอดสาธุชนทุกท่าน ที่มาจากจตุรทิศ ที่มาร่วมการประชุม และสนับสนุนการประชุม

   ๑.๔     พระวิจิตรธรรมภาณี  เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม กล่าวต้อนรับ

   มีใจความว่า  กระผมในนามเจ้าภาพประธานจัดงานประชุมสามัญประจำ ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความยินดี ที่ได้มีโอกาส ต้อนรับพระเถรานุเถระ ทั้งจากประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้วัดฟลอริดาธรรมาราม เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ เข้ามาชื่นชม เกิดความประทับ ที่เห็นการเสียสละ และการประพฤติธรรม ในหน้าที่ของพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศ

   ๑.๕     Mr. Michael E. Harford   Commissioner District 1 Osecola County  

   ถวายข้อคิดเห็น  เรื่อง เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้มาอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  และการขอต่อหนังสือเดินทางของคนทั่วไป ว่าปัจจุบันนี้ ทางประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกกฏหมาย ใหม่ ยากต่อการขอผู้ที่จะเข้ามาทำงาน และเป็นพระธรรมทูต เหตุผลก็คือ ความกลัวภัยจากผู้ก่อการร้าย ดังนี้ กฏหมายใหม่นี้ จึงมิได้ยกเว้น พระภิกษุสงฆ์ ที่จะเผยแผ่ ในประเทศสหรัฐ จึงขอให้ทางวัดต่าง ๆ ที่จะขอต่ออายุเดินทาง หรือขอพระธรรมทูตมาปฏิศาสนกิจ ต้องดูข้อละเอียดก่อนที่จะกรอกลงไป หรือไปถามทนายความ เพื่อความไม่ประมาท ในเรื่อง I -129

   ๑.๖ ดร.อำนาจ บัวศิริ  ผอ. สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม พศ.แห่งชาติ

   ได้ถวายข้อคิดเห็นดังนี้  ในนามของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอกราบนมัสการชื่นชมยินดีต่อคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ดำเนินการจัดการประชุม ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒๖ ข้อมูลการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ปรากฏว่ามีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน ๒๕ ประเทศ มีวัด จำนวน ๒๘๓ วัด ปัจจุบันมีข้อมูลเพิ่มเติม โดยมีวัดจำนวน ๓๑๐ วัด แสดงให้เห็นถึงความเจริญก้าวหน้า และประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทย และมีเครือข่ายประเทศที่มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จำนวน ๘๓ ประเทศ ซึ่งเป็นที่น่ายินดี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอถวายการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการดำเนินการของคณะสงฆ์ ทั้งนี้แม้จะมีงบประมาณอยู่อย่างจำกัด” 

๑.๗ พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายข้อคิดเห็น

   พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถวายข้อคิดเห็นดังนี้ “การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยประเทศไทย โดยพระธรรมทูตมีทั้ง ๔ ทวีป ในส่วนของคณะธรรมยุตได้ดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด ในนามมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ซึ่งได้สนองงานการอบรมพระธรรมทูตฯ ผ่านไปแล้ว ๑๖ รุ่น มีความประสงค์ที่จะสนองงานคณะสงฆ์ทั้งด้านการศึกษา และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยที่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการจัดการศึกษา จำเป็นต้องอาศัยกำลังใจ และต้นแบบที่ดีงาม เราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพระธรรมทูต จึงจำเป็นต้องเป็นแบบที่ดี เพื่อนำพุทธศาสนิกชนได้ศึกษา ปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา ให้สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา และทรงส่งสาวกออกไปเผยแผ่เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวโลก  จึงขอปวารณาต่อท่านทั้งหลายที่จะสนองงานด้านการศึกษา และเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา ตลอดไป”

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องแจ้งรายงานผลการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๒  ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ  รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

   สำนักงานเลขานุการ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้สรุปผลการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  ณ   วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

(เอกสารประกอบการประชุม : เอกสารภาคผนวก)

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้กองงานเลขานุการ ธสอ. แก้ไขข้อมูลตามที่คณะกรรมการเสนอ

   ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่สืบเนื่องการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่  ๒๕ / ๒๕๕๒ 

   ๓.๑      เรื่องการออกใบรับรองสมาชิกวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

   ๓.๑.๑ สรุปเรื่อง

   ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒  ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ วาระที่ ๑.๙ เรื่องเสนอการออกใบรับรองสมาชิกวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ประธานที่ประชุม เสนอว่า เนื่องจากวัดต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ยังไม่มีหนังสือที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นสมาชิกหรือสังกัดในคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาของวัดต่าง ๆ หากมีเอกสารที่แสดงเพื่อเป็นการยืนยันการเป็นสมาชิกของวัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ประสานการจัดทำร่วมกับพระภาวนาวิธานปรีชา ปรับปรุงเนื้อหาในวุฒิบัตรรับรองให้มีความเหมาะสม และถูกต้อง

   ในเรื่องดังกล่าว สำนักงานประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ได้ดำเนินการจัดทำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะได้ถวายให้วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  จำนวน  ๕๒ วัด ในที่ประชุม

   ๓.๑.๒ มติที่ประชุม : ให้วัดทุกวัดส่งสำเนาการตั้งวัด และเอกสารอื่นๆ ให้ สนง.เลขานุการ ธสอ. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ควรมีมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของเอกสารด้วย

   ๓.๒     เรื่องการส่งแบบฟอร์มของบประมาณอุดหนุนกิจกรรมวัดไทยในต่างประเทศ

    ๓.๒.๑ สรุปเรื่อง

   ในที่ประชุม ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ธสอ. ทั้ง 7 รูป เป็นผู้พิจารณา วัดที่เข้าหลักเกณฑ์ ในระเบียบการยื่นของบประมาณสนับสนุน คือ

  1. การศึกษา และการเผยแผ่ กิจกรรมต่างในวัดอันเป็นรูปธรรม
  2. สาธารณูปการและก่อสร้างซ่อมแซมเสนาสนะ

 มติของคณะกรรมบริหาร   ทั้ง  7 รูป  ได้พิจารณา วัดทั้งหมด ที่ส่งเข้าขอเงินงบประมาณ  จำนวน 9 ให้เหลือจำนวน  7 วัด

 รายนามวัดที่ผ่านการคัดเลือก ของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ในการประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่  26 / 2553  ในวันที่  12-13   มิถุนายน  2553   ณ  วัดฟลอริดาธรรมาราม  เมืองคิสซิมมี่   รัฐฟลอริดา  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ได้แก่ :-

  1. วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม รัฐนอร์ท แคโรไลนา
  2. วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส
  3. วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย
  4. วัดบอสตันพุทธวราราม รัฐแมสซาซูเซสต์
  5. วัดพุทธางกูร รัฐวอชิงตัน
  6. วัดปุญญวนาราม รัฐฟลอริดา
  7. วัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ

   เพื่อมอบให้ ผอ.ดร . อำนาจ  บัวศิริ   เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา นำไปดำเนินต่อไป

   ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ

   ๔.๑  เรื่องยกฐานะสำนักสงฆ์สิริจันทราวาส รัฐมินเนโซต้า เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ ธสอ.
  
๔.๑.๑ สรุปเรื่อง

   สำนักสงฆ์สิริจันทราวาส รัฐมินเนโซต้า ได้รับอนุมัติให้เป็นสำนักสงฆ์ในสังกัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒ โดยมีพระมหาถวิล วรคุโณ เป็นเจ้าสำนักสงฆ์ ดังรายละเอียดแจ้งให้ทราบ

   ในกาลต่อมาคณะกรรมการของสำนักสงฆ์สิริจันทราวาส ได้ส่งเอกสารต่าง ๆ วัดให้สำนักงานประธานกรรมการบริหาร ธสอ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการบริหาร ธสอ. ได้ส่งเอกสารต่าง ๆ ให้คณะกรรมการอำนวยการพิจารณาให้การรับรอง โดยไม่ต้องมีการประชุม อาศัยอำนาจตามระเบียบและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช ๒๕๓๕ ข้อ ๑๒ หมวด ๔ ดังกล่าว คณะกรรมการอำนวยการ ธสอ.ได้พิจารณาแล้วมีมติให้การรับรอง คณะกรรมการอำนวยการ ธสอ. ได้อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๕๓   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

   ๔.๒     เรื่องวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์

   ๔.๒.๑ สรุปเรื่อง

   ด้วยวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ มีหนังสือแจ้งสำนักงานประธานกรรม การบริหาร ธสอ. ว่า นับตั้งแต่ ๒๕๔๙ วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดี.ซี  ได้ประสบปัญหาในการบริหารวัด บัดนี้ ปัญหาทั้งหมดได้คลี่คลายลง เอกสารต่าง ๆ ของวัดอยู่ในความดูแลของทนายความ เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับประเด็นเรื่องการจ่ายภาษีที่คณะกรรมการบริหาร ธสอ. มีความเป็นห่วงนั้น ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อให้คณะกรรมการบริหารธสอ.รับทราบและพิจารณาในประเด็นของวัดธรรมประทีป ต่อไป บัดนี้คณะกรรมการบริหาร ธสอ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิกมติคณะกรรมการบริหาร ธสอ. ที่ให้วัดชลอการขออนุมัติพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจ  โดยให้สามารถดำเนินการขออนุมัติพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจได้ตามระเบียบการขอพระธรรมทูต
   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา

   ๕.๑      เรื่องรับรองวัดโอไฮโอธรรมาราม รัฐโอไฮโอ

   ๕.๑.๑ สรุปเรื่อง

   ตามที่สำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม ได้รับอนุมัติให้อยู่ในสังกัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีพระรักษพล กุลวฑฺฒโน เป็นเจ้าสำนักสงฆ์  เมื่อการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕ / ๒๕๕๒ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

   บัดนี้ คณะกรรมการสำนักสงฆ์โอไฮโอธรรมาราม ได้ยื่นหนังสือเอกสารการยกฐานะขึ้นเป็นวัดให้สำนักงานประธานกรรมการบริหาร ธสอ. อีกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการอำนวย

   มติที่ประชุม  ได้พิจารณาตามหลักฐาน และระเบียบปฏิบัติของการตั้งวัดของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖  สมควรให้ยกขึ้นเป็นวัดถูกต้องขึ้นในสังกัดของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา และตั้ง พระรักษพล  ฉายา  กุลวฑฺฒโน  อายุ  ๔๑ พรรษา  ๑๔  วิทยฐานะ น.ธ.เอก,  ปริญญาโท  วัดโอไฮโอธรรมาราม   ดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดโอไฮโอธรรมาราม

๕.๒     เรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาส และรักษาการเจ้าอาวาส  ที่ครบวาระ

   ในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓  ที่ประชุมได้เสนอแต่งตั้ง เจ้าอาวาส และรักษาการเจ้าอาวาสขึ้นโดย  อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ หมวด ๒ แห่งระเบียบบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ

พ.ศ. ๒๕๒๙   จึงแต่งตั้งให้ :-

1.พระครูพุทธพากยประกาศ ฉายา ติกฺขวีโร อายุ ๔๓ พรรษา ๒๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก, อนุปริญญา วัดสังฆรัตนาราม ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดสังฆรัตนาราม เมือง  Oklahoma City รัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา                   

2.พระคณิต  ฉายา อธิปุญฺโญ  อายุ ๓๓ พรรษา ๑๓ วิทยฐานะ น.ธ. เอก, ปริญญาตรี วัดป่าศรีถาวร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวร เมือง  Houston   รัฐ  Texas   ประเทศสหรัฐอเมริกา

3.พระรักษพล  ฉายา  กุลวฑฺฒโน  อายุ  ๔๑ พรรษา  ๑๔  วิทยฐานะ น.ธ.เอก,  ปริญญาโทวัดโอไฮโอธรรมาราม   ดำรงตำแหน่ง  รักษาการเจ้าอาวาส

   มติที่ประชุม :       ที่ประชุมมีมติ เห็นด้วย  

   ๕.๓    เรื่องการปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา

 ๕.๓.๑  สรุปเรื่อง

    ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่  ๒๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ วาระที่ ๑.๗ เรื่องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  กองงานเลขานุการ ธสอ. ได้ยกร่างแก้ไขระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช ๒๕๓๕ รายละเอียดแจ้งแล้วนั้น  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติมอบหมายให้พระภาวนาวิธานปรีชา ให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำเสนอที่ประชุม

๕.๓.๒  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

   อาศัยอำนาจตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช ๒๕๓๕ ที่ประชุมสามารถพิจารณา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเสนอได้

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

   ๕.๓.๓  ข้อเสนอของที่ประชุม

   พระภาวนาวิธานปรีชา ได้เสนอให้ที่ประชุมว่า เห็นสมควรให้มีการแก้ไขระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช ๒๕๓๕ ในข้อ ๒ หมวด ๒  ความว่า “ จำนวนกรรมการอำนวยการ กรรมการอำนวยการมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ท่านและไม่เกิน ๕๐ ท่าน เว้นไว้แต่กรณีที่มีการแก้ไขข้อนี้ คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการให้แน่นอนภายใต้ข้อจำกัดนี้ และให้เท่ากับจำนวนวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา” โดยแก้ไขเป็น “จำนวนกรรมการอำนวยการ กรรมการอำนวยการมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ท่าน เว้นไว้แต่กรณีที่มีการแก้ไขข้อนี้ คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการให้แน่นอนภายใต้ข้อจำกัดนี้ และให้เท่ากับจำนวนวัดธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

   ๕.๔    เรื่องการสร้างอนุสรณ์ ( รูปเหมือน ) เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

   ๕.๔.๑ สรุปเรื่อง

   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติกัปปิยภัณฑ์ส่วนกลางของคณะสงฆ์ ธสอ. จำนวน ๑,๒๐๐ USD (หนึ่งพันสองร้อยเหรียญสหรัฐฯ) แลกเป็นเงินไทยได้ ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  พร้อมกันนี้พระนิเทศศาสนคุณ  วัดธรรมบูชา บริจาคเพิ่ม จำนวน ๑๙,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และพระครูวิทูรธรรมวิเทศ วัดภูริทัตตวนาราม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ        เจ้าประคุณ สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  และประธานกรรมการที่ปรึกษา สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) กรรมการบริหารคณะธรรมยุต ประธานที่ปรึกษาสถาบันแม่ชีไทย พร้อมกันนี้ได้ถวายในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๑๔,๕๐๐ บาท โดยพระราชสิทธิโมลี   ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

   สำนักงานประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการบริหาร สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) ได้ทราบถึงความตั้งใจที่จะร่วมกันบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จฯ โดยจะจัดสร้างรูปเหมือนเพื่อเป็นอนุสรณ์ ประดิษฐาน ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าประคุณฯ เป็นประธานริเริ่ม และให้ความอุปถัมภ์ ทั้งนี้  ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าสำนักสงฆ์ทุกแห่งได้ทราบรายละเอียดแล้ว

   ๕.๔.๒ ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

   (๑) อาศัยอำนาจตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช ๒๕๓๕ ที่ประชุมสามารถพิจารณา ตามที่คณะกรรมการอำนวยการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเสนอได้

   (๒)  เห็นสมควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการตามมติที่ประชุม ประกอบด้วย

   มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และขอนิมนต์พระเถระในประเทศไทย เป็นกรรมการที่ปรึกษา จำนวน ๖ รูป และพระเถระในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นกรรมการที่ปรึกษา จำนวน ๓ รูป เป็นคณะทำงานจำนวน ๕ รูป  ดังนี้:-  

   (๑) สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร  เป็นที่ปรึกษา

   (๒) พระพรหมเมธี วัดเทพศิรินทราวาส เป็นที่ปรึกษา

    (๓) พระธรรมวราจารย์  วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา

   (๔) พระธรรมเมธาจารย์ วัดโสมนัสวิหาร เป็นที่ปรึกษา  

   (๕) พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ปรึกษา

   (๖) พระเทพวรคุณ วัดบรมนิวาส เป็นที่ปรึกษา

    (๗) พระเทพสารมุนี  วัดพุทธรัตนาราม เป็นที่ปรึกษา

   (๘) พระราชสิทธิโมลี วัดพุทธบูชา เป็นที่ปรึกษา

   (๙) พระวิธูรธรรมาภรณ์ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม เป็นที่ปรึกษา

   ๑๐) พระนิเทศศาสนคุณ วัดธรรมบูชา เป็นประธานคณะทำงาน

    (๑๑) พระภาวนาญาณวิเทศ วัดป่าธรรมชาติ เป็นกรรมการ

   (๑๒) พระครูวิทูรธรรมวิเทศ วัดภูริทัตตวนาราม เป็นกรรมการ

   (๑๓) พระครูสาสนกิจวิเทศ   วัดอลาสก้าญาณวราราม เป็นกรรมการ

   (๑๔) พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต วัดพุทธไทยถาวรวนาราม  เป็นกรรมการและเลขานุการ

๕.๕     เรื่องกองทุนสวัสดิการเพื่อพระภิกษุอาพาธและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

๕.๕.๑ สรุปเรื่อง

   ตามที่พระธรรมทูตคณะธรรมยุตจากประเทศไทยได้เข้ามาปฏิบัติศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นต้นมา   เพื่อให้การบริหารงานคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหาร ธสอ. เห็นสมควรให้มีการตั้งกองทุนสำหรับสนับสนุนการเผยแผ่และกองทุนเพื่อช่วยเหลือพระธรรมทูตที่อาพาธ และความมั่นคงของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงเห็นสมควร ให้ไปดำเนินการ

   ๕.๕.๒  ข้อเสนอของที่ประชุม

   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายในประเด็นนี้อย่างกว้างขวาง  สรุปได้ดังนี้

   (๑) การตั้งกองทุนดังกล่าวอาจจะซ้ำกับกองทุนพระภิกษุอาพาธอยู่ก่อนแล้ว แต่สมควรระดมหามาเพิ่มให้มากขึ้น

   (๒) กองทุนญาณสังวรของ ธสอ. ซึ่งมีทุนอยู่พอสมควร และยังไม่ได้นำมาทำประโยชน์แต่อย่างใด ทั้งนี้ สมควรหรือไม่ที่นำมาใช้ในกิจการของ ธสอ.

   (๓) การตั้งกองทุนดังกล่าว สมควรมีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ รูปแบบในการใช้จ่าย และกำหนดจุดประสงค์ของกองทุนให้ชัดเจน     

   ๕.๕.๓ มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการที่จะให้มีการดำเนินการก่อตั้งกองทุน และมอบหมายให้กองงานเลขานุการ ธสอ. นำกลับไปศึกษาหลักเกณฑ์ รูปแบบในการเบิกจ่าย และกำหนดจุดประสงค์ของกองทุนให้ชัดเจน

   ๖.   อุปสรรค  และยุทธศาสตร์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในประเทศสหรัฐอเมริกา

   ที่ประชุมมีข้อเสนอ ว่า  ทุกวัดควรทำ ซีดีธรรม หรือหนังสือเป็นบทธรรมะ ข้อคิดความต่างๆ  ที่เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  นำไปวางไว้ตามร้านอาหาร หรือ และสถานที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้คนได้หยิบไปอ่านบ้าง

   ข้อหนึ่ง ขอให้พระภิกษุ หรือพระธรรมทูต ฝึกพูดภาษาอังกฤษ และจัดคอร์สอบรมกรรมฐานในช่วงสั้น  ๓ ถึง ๕ วัน เป็นต้นตามวัดต่าง ๆ

   ข้อที่สอง เหตุที่ทำให้คนเกิดศรัทธา คือ  รูปัปปมาณิกา  โฆสัปปมาณิกา ลูขัปปมาณิกา และ ธัมมัปปมาณิกา

   ที่ประชุมมีมติ ให้ทุกวัดได้ดำเนินการตามรูปแบบ ที่เหมาะสม และสามารถนำไปปฏิบัติ ตามท้องที่นั้น ๆ

   ๕. ๘           เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา   ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๓  –  ๒๕๕๕

   ตามกฏระเบียบปฏิบัติบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่จะมีสิทธิลงคะแนน เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร  คือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาส หรือ คณะกรรมการอำนวยการ

คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประจำปีพุทธศักราช  2553 -  2555   จำนวน   7  รูป  ตามที่คณะกรรมการอำนวยการได้เลือกแล้วมีรายนาม  ดังนี้ :-

1.พระราชสิทธิโมลี    ประธานกรรมการ

2.พระนิเทศศาสนคุณ   รองประธาน รูปที่ 1

3.พระวิธูรธรรมาภรณ์   รองประธาน รูปที่ 2

4.พระภาวนาญาณวิเทศ เลขานุการ

5.พระวิจิตรธรรมภาณี   ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 1

6.พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต   ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 2

7.พระภาวนาวิธานปรีชา   เหรัญญิก

   ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ  

   ๖.๑      เรื่องแถลงผลงานของประธานบริหารวัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา และวัดต่าง ๆ โดยวีดีทัศน์

   ๖.๑.๑ สรุปเรื่อง

   กองงานเลขานุการ ธสอ. ได้จัดทำและรวบรวมประวัติของวัดต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเสนอผู้เข้าร่วมประชุมเป็นวีดีทัศน์ แทนการรายงานของเจ้าอาวาสทุกวัด  ซึ่งคณะสงฆ์ธรรมยุตมีวัดในสังกัด จำนวน ๕๑ วัด สำนักสงฆ์ จำนวน ๔ สำนักสงฆ์ กระจายอยู่รัฐต่าง ๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

   จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  ตามหนังสือเอกสาร

   สรุปผลการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๒  ณ   วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

   ๖.๑.๒ มติที่ประชุม : รับทราบและอนุโมทนาที่ พระภาวนาญาณวิเทศ เลขานุการกรรมการบริหารได้บริจาคเงินค่าพิมพ์หนังสือประวัติของต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ฯ  และให้กองงานเลขานุการ ธสอ. ตรวจสอบข้อมูลของวัดต่าง ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป

    ๖.๒     เรื่อง ให้ที่ประชุมเสนอวัดเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสามัญประจำปีของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่  ๒๗  / ๒๕๕๔

   ๖.๒.๑ สรุปเรื่อง

   คณะกรรมการบริหาร ธสอ. ขอเสนอให้คณะกรรมการอำนวยการ ธสอ. ได้พิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความพร้อม เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐ อเมริกา ครั้งที่ ๒๗ / ๒๕๕๔

   ๖.๒.๒ ที่ประชุม :  ที่ประชุมได้พิจารณาวัด ที่ได้รับการเสนอ คือ ๒ วัด คือ:-
   
(๑) วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม   รัฐนอร์ท แคโรไลนา

   (๒) วัดพุทธไทยถาวรวนาราม            รัฐนิวยอร์ก

   มติที่ประชุม          ได้เลือกให้วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐนอร์ท แคโรไลนาเป็นสถานที่ประชุม สามัญประจำปี ครั้งที่  ๒๗ / ๒๕๕๔ ในวันที่  ๑๑ – ๑๒   มิถุนายน  พุทธศักราช   ๒๕๕๔ และในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พุทธศักราช   ๒๕๕๔ ขอนิมนต์ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร ทุกรูป มาร่วมประชุมพร้อมกัน ก่อนนำวาระต่างๆ เข้าสู่ที่ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี ในวันที่  ๑๑ – ๑๒   มิถุนายน  พุทธศักราช   ๒๕๕๔

   ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐ น.

รับรองการประชุมตามนี้
(พระราชสิทธิโมลี )

ประธานกรรมบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

(พระภาวนาญาณวิเทศ)
เลขานุการ ธสอ. 
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(พระครูวินัยธร ถวิล  อตฺตคุตฺโต)
ผู้ช่วยเลขานุการ ธสอ. 
ผู้บันทึกการประชุม

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.