สรุปบันทึก

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่  28/ 2555

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธดัลลัส  เมืองดัลลัส  มลรัฐเท็กซัส 

3 –5    พฤษภาคม   2555

****   ***   ****

 

     วันศุกร์  ที่   4   พฤษภาคม พ.ศ.2555

                    เวลา 08.30 น.  :ประชุมภาคเช้า

      ระเบียบวาระที่ 1   ประธานกล่าวเปิดการประชุม

      เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต  รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต, กรรมการมหาเถรสมาคม,               ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร, เจ้าคณะกรุงเทพฯ –สมุทรปราการ,

แม่กองธรรมสนามหลวง,   ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย     

 พระธรรมเมธาจารย์      อ่านพระโอวาทเปิดการประชุม ของเจ้าคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

 เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต    ประธานกล่าวเปิดประชุม ได้ให้โอวาทต่อที่ประชุมมีใจความว่า

 ขอนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูป เพื่อนสหธรรมิกทุกรูป ที่ได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้ มีความยินดี  ที่ได้มาร่วมได้มาเห็นการประชุมของพระเถรานุเถระผู้เป็นพระธรรมทูต มาปฏิบัติกิจคือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธสาวกในต่างประเทศ ซึ่งก็ย่อมเป็นไปด้วยความเสียสละ ความสุขส่วนตน ๆ ของทุก ๆ ท่าน  เพราะว่ามาอยู่ในต่างแดนต่างถิ่นและก็ได้เห็นความร่วมใจ การปฏิบัติหน้าที่เป็นสังฆสามัคคี ความพร้อมเพียงของหมู่คณะและได้มาเห็นท่านทั้งหลายมาร่วมประชุมประจำปี ด้วยความพร้อมเพียงกันเช่นนี้ ก็เกิดความปิติปราโมทย์ยินดีในความพร้อมเพรียงของทุก ๆ ท่าน การประชุมกันทุกปีนั้น  ก็เป็นเหตุแห่งความเจริญของการปฏิบัติกิจของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ และเป็นความเจริญของหมู่คณะถูกต้องตามพุทธดำรัสที่ได้ตรัสไว้ว่า ให้ประชุมกันเป็นเนื่องนิตย์ เพื่อความพัฒนาเจริญถาวรของหมู่คณะ  การประชุมกันจึงเป็นความเจริญข้อหนึ่งของหมู่คณะ แต่ว่าการประชุมกันนั้น  จะเป็นความเจริญได้ก็ด้วยปรึกษาหารือกัน กิจการของการดำเนินการของพระธรรมทูตให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์เป็นไปในทางศาสนานั้นประการหนึ่ง   และข้อสำคัญ  ซึ่งเป็นเรื่องของหมู่คณะนั้นก็อยากจะกราบเรียนที่ประชุมไว้เป็นข้อคิดประการหนึ่ง ก็คือ หมู่คณะที่บังเกิดขึ้นมานั้น  ก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่า คณะธรรมยุต เกิดขึ้นมาด้วยเหตุใด เหตุที่จะให้เกิดคณะธรรมยุตนั้นหวังว่าทุกท่านก็คงจะทราบ และเมื่อเกิดเป็นคณะธรรมยุตขึ้นคณะธรรมยุตนั้นก็มีหลัก มีข้อปฏิบัติของหมู่คณะ นอกจากพระธรรมวินัย ซึ่งเป็นหลักแล้ว ก็มีข้อปฏิบัติของหมู่คณะ ซึ่งแสดงว่า เราเป็นคณะธรรมยุต ข้อปฏิบัติของคณะนั้นก็หวังว่าทุก ๆ ท่านก็คงจะทราบดีแล้ว ก็ขอให้ได้ปฏิบัติในข้อปฏิบัติของหมู่คณะนั้นไว้ให้มั่นคง ให้จริงจัง ขอให้มีสติระลึกถึงบูรพาจารย์ของเราที่ดำรงหมู่คณะต่อกันมา ที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่า เรามีข้อเปรียบเทียบระหว่างที่เราอยู่ในต่างประเทศนี้ ไม่ใช่เฉพาะคณะของเราเท่านั้น ก็มีคณะอื่นที่มาอยู่ ข้อเปรียบเทียบนั้น ถ้ามันเห็นไม่มีอะไรต่างจากกัน ก็จะเป็นข้อเสียเปรียบประการหนึ่ง  อนึ่งในขณะปัจจุบันนี้ การของคณะ พระเถระในคณะของเราที่เป็นที่จะเกรงอกเกรงใจของคนอื่นก็มีน้อยลง มีแต่ที่เราเห็น ๆ กันอยู่อย่างนี้ ถ้าเราปฏิบัติตนรักษาระเบียบของหมู่คณะไว้ให้เคร่งคัดแข็งแรง ก็เป็นทางหนึ่งที่จะเป็การผดุงหมู่คณะไว้ได้ นอกจากพระพุทธศาสนา ก็ขอกราบเรียนพระเถรานุเถระที่มาร่วมประชุมในที่นี้ ได้คำนึงถึงระเบียบของหมู่คณะให้มาก อนึ่งเราทั้งหลายที่ได้มาอยู่ในที่นี้นั้น ก็ต่างมาจากที่หลาย ๆ แห่ง ก็มีครูบาอาจารย์ของตน ๆ ทั้งในส่วนกลางบ้าง ส่วนชนบทบ้าง  ก็อาจมีข้อปฏิบัติซึ่งได้รับช่วงมาจากครูบาอาจารย์นั้นไม่เป็นไปในทางแนวเดียวกัน ในการประชุมนั้นก็ขอให้คำนึกถึงว่าเราทั้งหลายมาอยู่ในคณะเดียวกันมีข้อปฏิบัติต่างกัน จะสมควรหรือไม่ เราควรจะแก้ไขให้เป็นไปในทางเดียวกันหรือไม่อยู่คณะเดียวกันมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ก็จะเป็นเหตุให้เจริญแก่หมู่คณะได้อีกประการหนึ่ง ก็ขอฝากพระเถรานุเถระทุก ๆ ท่านไว้ กระผมได้มาร่วมประชุม ได้มาเห็นการร่วมประชุมกันอย่างนี้ จึงขออนุโมทนาแสดงความยินดีว่าเราทั้งหลายได้ยังมีสังฆสามัคคีพร้อมเพียงกัน ประชุมกันทุก ๆ ปี ก็ขอให้การประชุมนี้สำเร็จประโยชน์ในทางพุทธศาสนา คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในคนทั่วโลก และให้มีประโยชน์ต่อหมู่คณะโดยตรง ดังได้กล่าวมาโดยย่อนั้นด้วย ก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ทั้งพระศาสนาและทั้งหมู่คณะ

 กระผมขอกล่าวเปิดประชุมคณะสงฆ์ธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา และหวังว่าการประชุมนี้จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหมาย ขออนุโมทนาทุก ๆ ท่านที่เข้าร่วมประชุม 

 

 พระราชสิทธิโมลี  ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ถวายรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

 ขอประทานกราบเรียน    เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้า คณะใหญ่คณะธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ  ประธานในพิธีฝังลูกนิมิต  ผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดพุทธดัลลัส

เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี เลขาธิการคณะธรรมยุต ประธานที่ปรึกษาพิธีผูกพัทธสีมา ยกช่อฟ้า วัดพุทธดัลลัส,  พระธรรมเมธาจารย์ ประธานที่ประชุม สามัญประจำปี คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐ             อเมริกา ครั้งที่  28 / 2555  ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา   และขอถวายการต้อนรับ พระเถรานุเถระ พระธรรมทูต จากประเทศไทย และในประเทศสหรัฐ       อเมริกา  ทุกรูป

กระผม ในนามประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐ อเมริกา  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการอำนวยการ  ขอขอบคุณพระเดชพระคุณผู้เป็นประธาน  ที่ได้เมตตาสนับสนุนกิจการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกา  และ  ทวีปอื่นๆ  ด้วยดีมาโดยตลอด  กระผมมีความ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เจ้าประคุณสมเด็จ ทั้ง 2 รูป พร้อม ด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์  พระเถรานุเถระ ที่ได้มองเห็นความอดทนและความมีมานะอุตสาห์ ของพวกเกล้า ฯ กระผม ที่ได้ออกมาทำหน้าที่ เป็นพระธรรมทูต ในต่างแดน   ซึ่งต้องทนต่อสภาวะต่างๆ อันไม่คุ้นเคยมาก่อน ในปัจจุบันคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศ            สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 54 วัด และ 4 สำนักสงฆ์  กระจายอยู่ตามรัฐต่างๆ จำนวน  28 รัฐ  มี         พระธรรมทูตมาอยู่จำพรรษา ในปีพุทธศักราช  2554 จำนวน 232 รูป

นับเป็นโอกาสดี ที่เจ้าประคุณสมเด็จทั้ง 2 รูป ได้มาร่วมงานประชุมสามัญประจำปี ของคณะ          สงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 28  ณ วัดพุทธดัลลัส  และเป็นประธานประในพิธีปิดทองผังลูกนิมิต  ผูกพัทธสีมา และฉลองอุโบสถ พร้อมกัน

กระผมมีความยินดี ที่ได้ต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จทั้ง  2 รูป ตลอดพระเถรานุเถระ จากประเทศไทย ทุกรูป และในการนี้ เกล้าฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เจ้าประคุณสมเด็จ ทั้ง 2รูป พระเดชพระคุณ คงได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เพื่อโปรดนำไปพิจารณา และส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

 ดังนั้น เกล้าฯ กระผมในนาม ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา กราบขอบคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี  พระเดชพระคุณพระธรรมเมธาจารย์  พระเถรานุเถระ จากประเทศไทยทุกรูป  ตลอดจน            เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนแห่งชาติ ที่ได้มองเห็นความตั้งใจของการปฏิบัติงานของ   พระธรรมทูตไทย ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ ประเทศสหรัฐอเมริกานี้

 สุดท้ายนี้  ขอให้พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จทั้ง 2 รูป พระเถรานุเถระ  ได้มีพลานามัยสมบูรณ์ อยู่     เป็นที่พึ่งให้กับ เกล้ากระผม และหมู่คณะ ตราบนานเท่านาน

 

 พระเทพสารสุธี           เจ้าอาวาสวัดพุทธดัลลัส  กล่าวต้อนรับ  และแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบว่า            ได้รับเงินสนับสนุนการประชุม  จากสำนักงานพระพุทธ ศาสนาแห่งชาติ เพื่อจัดประชุม   สามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุต          ในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 28 / 2555  โดยผ่านทาง         เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี           เป็นจำนวนเงิน 6,000.00  ดอลล่าร์

Mr.Forrest Smith กงศุลกิตติมศักดิ์ ประจำนครดัลลัส  กล่าวถวายการต้อนรับ

 กระผม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานและกล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุม ได้เห็นคณะสงฆ์ มาพร้อมเพียงกัน             ประกอบพิธีอันสำคัญ ที่เมืองดัลลัส ในครั้งนี้ ได้เห็นการก่อสร้างวัดอันเป็นศิลปะวัฒนธรรมแบบ  ไทย มาตั้งอยู่ ณ เมืองดัลลัส  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระสงฆ์ทุกรูปคงได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยม             เมืองดัลลัสอีก  ขอขอบคุณ

ระเบียบวาระที่ 2    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 27 / 2554 ณ วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม  เมื่อวันที่   11– 12   มิถุนายน  2554

ที่ประชุมมีมติ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 27 / 2554  ถูกต้องตามระเบียบ

 พระวิธูรธรรมาภรณ์  รองประธานกรรมการ รูปที่ 2 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายนามพระสงฆ์ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น  มีทั้งหมด  83 รูป และได้มอบ  รายนามผู้เข้าร่วมประชุมที่ถูกต้องให้ทางกองงานเลขานุการได้ ถ่ายเอกสารถวายให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1  เรื่องโครงการบรรพชา-อุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปีพุทธศักราช2554  ตามมติที่ประชุม ครั้งที่  27 / 2554  ได้มอบให้  วัดพุทธไทยถาวรฯ วัดนิเทศศาสนคุณ  และวัดป่าธรรมชาติ   และวัดที่มีความพร้อม เป็นผู้ดำเนินการนั้นได้มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชา-อุปสมบท  ในครั้งนี้ จำนวน  46 รูป

 3.2   เรื่องการสร้างอนุสรณ์รูปเหมือน ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม

อดีตประธานที่ปรึกษา  สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอลาสก้าญาณวราราม 

 พระครูศาสนกิจวิเทศ   ได้กล่าวชี้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ รูปเหมือน        ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม อดีตประธานที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรทูตไปต่างประเทศ ได้นำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดอลาสก้าญาณวนาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงฆ์ของ ที่ประชุมทุกประการ   จึงแจ้งมาเพื่อทราบ .

 3.3   เรื่องเสนอการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตใน 4 ทวีป

ที่ประชุมมีมติ พระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดีวิทยาลัยเขตร้อยเอ็ด ได้ ชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าที่ไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดเดิม เพราะ ปี 2554 ที่ผ่านมา เกิดมหาอุทกภัยขึ้น ที่ประเทศไทย จึงต้องเลื่อนมา เป็น เดือนพฤศจิกายน ปี 2555 แทนส่วนวันเวลา สถานที่นั้น จะแจ้งให้ทราบต่อไป

3.4  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2554 พระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์  1 รูป คือ พระเทพสารสุธี  และได้รับการแต่งตั้งสมณะศักดิ์  2 รูป คือ พระมหาบุญมี ฐิติงฺกโร เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม รัฐจอร์เจีย ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูวีรธรรมวิเทศ  และพระรัศมี ชุติรธโร เจ้าอาวาสวัดพุทธางกูร รัฐวอชิงตัน ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่  พระครูวิเทศธรรมปภา

 ที่ประชุมรับทราบและอนุโมทนา

 เวลา 10.30 น. : พักการประชุม

 เวลา 11.00 น.  : ภัตตาหารเพล

เวลา 13.00 น.  :  ประชุมภาคบ่าย

 3.5. เรื่องคณะกรรมการบริหารแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา

 พระราชสิทธิโมลี   ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้แถลงผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1.ได้ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการเจ้าวาสวัดอริโซน่า โดยมอบนโยบายในการบริหารวัดให้แก่ พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโก เป็นดูแลวัดอย่างใกล้ชิด วัดนี้แม้จะปลอดหนี้ต้นทุนและดอกเบี้ยจากธนาคารแล้วก็ตาม แต่ยังเป็นหนี้ปราศจากดอกเบี้ยที่วัดต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนผู้ให้วัดป่าอริโซน่ากู้ยืม ในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯได้แต่งตั้งให้ พระสมุห์ ไพฑูรย์ ฐิตาโภ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาส

2.วัดปุญญวนาราม เนื่องจากอตีตเจ้าอาวาส (พระครูธรรมธร สมหมาย อชิโต)ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการบริหารวัดได้ถวายให้ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ สรรหาพระภิกษุที่จะเป็นเจ้าอาวาส วัดนี้แบกภาระหนี้สินจากธนาคารที่ให้เงินกู้ยืมซื้อที่ดินและสร้างเสนาสนะถาวร ฉะนั้นการสรรหาพระภิกษุที่จะมาเป็นเจ้าอาวาสค่อนข้างยาก ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯจึงปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสคณะกรรมการบริหารวัดชุดปัจจุบันซึ่งเป็นคณะกล้าหาญค้ำประกันหนี้สิน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดียิ่ง เช่น ประกาศเชิญชวนชิมรสอาหารในวัดทุกอาทิตย์เป็นต้น เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการใช้จ่ายในวัด

3.เนื่องจากอดีตรักษาการเจ้าอาวาส (พระเรวัต ธมฺมธโร)ลาออกจากตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ฯ ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส พระวิธูรธรรมาภรณ์ และ  พระครูสังฆรักษ์ บุญธรรม ปญฺญาสาโร เป็นที่ปรึกษา   ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตฯ ได้เรียนกรณีวัดรัตนวนารามให้คณะกรรมการบริหารสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา

4.ได้เดินทางไปช่วยแก้ปัญหา ให้กับวัดต่างๆ  และให้การบรรพชา อุปสมบทตามวัดต่าง ๆ  เยี่ยมให้กำลังใจพระธรรมทูตตามวัดต่าง ๆในประเทศสหรัฐอเมริกา

เหรัญญิก –และกองงานเลขานุการ

 ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับระเบียบกองทุนสงเคราะห์ คณะสงฆ์ธรรมยุต ในประเทศ   สหรัฐอเมริกา ปีพุทธศักราช  2554  เพิ่มเติม

3.6.      แถลงชี้แจงประวัติสังเขป ของวัดที่ขอตั้งใหม่

ที่ประชุมมีมติ   พระราชสิทธิโมลี  ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต ได้ชี้แจ้งเกี่ยวกับวัดที่ขอตั้งขึ้นใหม่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฏระเบียบการก่อตั้งวัด ปีพุทธศักราช  2546 ซึ่งได้เสนอเข้ามา

ตามลำดับ คือ ;-

1.สำนักสงฆ์วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม  Frankfort  Kentucky

2.สำนักสงฆ์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน Colorado

3.สำนักสงฆ์วัดอรัญญธรรมาราม Lexington  Virginia

โดยอยู่ในความดูแลของ คณะกรรมการบริหาร คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาทั้ง 3 วัด

3.7 เรื่องพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท (จำลอง)

ที่ประชุมมีมติ  พระภาวนาญาณวิเทศ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม เป็นฯ วีดีโอ  และจะไปประกอบตั้งอยู่ ณ  วัดป่าธรรมชาติ  เมืองลาพวนเต้   รัฐแคลิฟลอเนีย

  ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1  การพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

ที่ประชุมมีมติ  มีมติรับรองให้สำนักสงฆ์นิเทศศาสนคุณ –ฟลอริดา  ขึ้นเป็นวัดในสังกัดถูกต้องตามกฏระเบียบการก่อตั้งวัด ปีพุทธศักราช  2546

4.2  เสนอการแต่งตั้งเจ้าอาวาส ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาส มาครบ 1 ปี

ที่ประชุมมีมติ    รับรองให้เป็นเจ้าอาวาส ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร   มีรายนามดังนี้  

1.พระพิชิต        ฉายา ธมฺมวิชิโต          พรรษา 33       อายุ    53  วิทยฐานะ น.ธ. เอก ม.ศ. 5 วัดสโปแคนธัมมา

2.พระครูสังฆรักษ์สรวิชญ์ ฉายา มารชิโน            พรรษา 16 อายุ 36 วิทยฐานะน.ธ. เอก ศนบ. วัดนิเทศศาสนคุณ- ฟลอริดา  เมือง Okeechobee  FA

3.พระมหาพรพิรุณ ฉายา ภูริปญฺโญ พรรษา 11 อายุ 32 วิทยฐานะน.ธ. เอก  ปธ. 3 ศนบ. วัดนิเทศศาสนคุณ เมือง  Marble  falls TX

4.พระครูวินัยธรปริพัฒน์ ฉายา จิณฺณธมฺโม พรรษา 18 อายุ 43 ฐานะน.ธ. เอก  ปริญญาตรี วัดสิริจันทราวาส เมือง Lion Lake  MA

5.พระครูธรรมธรสมหมาย ฉายา อชิโต พรรษา 31 อายุ 55 วิทยฐานะ  นักธรรมเอก วัดธรรมบูชา   เมือง Sanantonio,   TX

4.3 ปัญหาการขอต่อหนังสือเดินทางและระเบียบการขอพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจ ที่ประเทสหรัฐอเมริกา (ประธานกรรมการสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา และ เจ้าหน้าที่ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต ไปต่างประเทศ นำเสนอ และตอบคำถาม)

ที่ประชุมมีมติ  ให้คณะกรรมการบริหาร 7 รูป ได้สรุปปัญหาทั้งหมดแล้วนำเสนอ กราบเรียน          พระธรรมเมธาจารย์ ประธานในที่ประชุม เพื่อนำเข้าไปเสนอให้กับประธานสำนักงานกำกับดูแล   พระธรรมทูตไปต่างประเทศ ซึ่งมีข้อเสนอดังต่อไปนี้ ;-

 

ข้อควรที่นำเสนอต่อที่ประชุม ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  มีดังนี้.

 เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับภูมิประเทศที่มีพุทธศาสนิกชน และจำนวนวัดที่เพิ่มขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระธรรมทูต ในการออกมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ ต่างประเทศ

1.ที่ประชุมเสนอให้การพิจารณารายชื่อพระธรรมทูต ผู้ที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ยังต่างประเทศ เข้าสู่วาระที่ประชุมของมหาเถรสมาคม ทุกเดือน

 เหตุผล  เพื่อเป็นการต่อเนื่องให้พระธรรมทูต ไม่ขาดช่วง และเป็นการส่งเสริมให้การเผยแผ่พระธรรมทูตในต่างประเทศให้ทันกับสถานะการณ์ (ในส่วนการขอวีซ่าเข้าประเทศ  สหรัฐอเมริกา ของพระธรรมทูต ต้องใช้เวลาประมาณ  6 เดือน

2.ที่ประชุมเสนอให้สำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูต ได้พิจารณาการต่อหนังสือเดินทาง ของพระธรรมทูต ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม จาก 9 เดือน ให้เหลือเพียง 6 เดือน ตามมาตรฐานของ        ทางราชการ

เหตุผล   เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากล คือ หนังสือเดินทางต้องไม่ต่ำกว่า  6  เดือน ในการยื่นหนังสือเดินทาง อันเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ และความมั่นใจของพระธรรมทูต

3.ให้เพิ่มหลักสูตรการฝึกอบรมภาคศาสนพิธี ให้พระธรรมทูตที่จะออกไปปฏิบัติศาสนกิจ ยังต่างประเทศ โดยผ่านสำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูต เน้นเรื่องการปฏิบัติเรื่อง           ศาสนพิธีเบื้องต้น ใน 3 เดือน ( ของการอบรม )

เหตุผล เพื่อเป็นประหยัดเวลา และไม่ต้องมาทำงานซ้ำซ้อนอีก

4.ให้สำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตั้งหน่วยงานรับผิดชอบรับส่งเอกสารต่างๆ ของพระธรรมทูต ที่ไปติดต่อเรื่องการขอตัวมาปฏิบัติศาสนกิจ และต่อหนังสือเดินทางให้ชัดเจน

เหตุผล เพื่อสะดวกในการติดต่อเอกสารและประสานงาน เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศ ทั้ง 4     ทวีป ให้ชัดเจน

5.ให้สำนักกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ช่วยตรวจสอบเอกสาร ของพระธรรมทูต ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจ ให้ถูกต้อง และเมื่อมีส่วนใดขาด หรือบกพร่อง ให้แจ้งมาที่สำนักงานต้นสังกัด หรือสำนักงานประธาน-เลขานุการ ของทวีปนั้น ๆ ให้ชัดเจน

เหตุผล เพื่อสำนักงานต้นสังกัด จะได้ประสานงานและ แจ้งให้พระธรรมทูต ได้นำเอาเอกสารที่ยังไม่สมบูรณ์ ไปแจ้งต่อสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพื่อดำเนินต่อไป

6.ให้สำนักงานกำกับดูแล พระธรรมทูต ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ เป็นรูปธรรม เช่น

7.เงินสนับสนุนการประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในต่างประเทศ ทุกทวีป

8.ให้ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียม หนังสือเดินทางของพระธรรมทูต ที่ผ่านมติมหาเถรสมาคม  ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ยังต่างประเทศ

4.4   นโยบายการบริหาร และยุทธศาสตร์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ของพระธรรมทูต

ที่ประชุมมีมติ   รับรองแบบพัฒนา และยุทธศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการบริหาร เสนอ

4.5  กำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป  ( 2556 )

 ที่ประชุมมีมติ    เป็นเอกฉันท์ ให้ วัดพุทธราเล่ย์ ญาณสังวราราม เมือง   Knigthdate  North Carolina  เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญ ครั้งที่   29 / 2556  ประจำปีพุทธศักราช  2556 –2013

ระหว่างวันที่   15 –16  มิถุนายน  2556

4.6  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกาประจำปี 2555 - 2557

ที่ประชุมมีมติ   รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่   ซึ่งมีรายนาม ดังต่อไปนี้ ;-

1.พระราสิทธิโมลี เป็น ประธาน

2.พระวิธูรธรรมาภรณ์ เป็น รองประธาน รูปที่  1

3.พระวิบูลย์ธรรมวิเทศ เป็น รองประธาน รูปที่  2

4.พระภาวนาญาณวิเทศ เป็น เลขานุการ

 5.พระครูวินัยธรถวิล อตฺตคุตฺโต เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  รูปที่  1

6.พระครูโสภณธรรมวิเทศ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ  รูปที่  2

7.พระภาวนาวิธานปรีชา เป็น เหรัญญิก

ระเบียบวาระที่ 5       เรื่องอื่น ๆ

พระเถรานุเถระจากประเทศไทย ที่เดินทางมาร่วมประชุม ได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์  ให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปดังนี้

1.พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ

2.พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ

3.พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร

4.พระเทพปัญญามุนี   วัดอาวุธวิกสิตาราม

5.พระราชปริยัติวิมล   วัดมิ่งเมือง ร้อยเอ็ด

6.พระราชโสภณ         วัดราษฎร์บำรุง

7.พระวิสุทธิสารเถร    วัดป่าหลวงตาบัว

8.พระอรรถกิจโกศล   วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

9.พระครูปิยสีลาจารย์   วัดป่าบ้านค้อ

 พระราชสิทธิโมลี   ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา  ได้เสนอยกพระเทพสารสุธีและพระนิเทศศาสนคุณ เป็นที่ปรึกษาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุโมทนา

พระธรรมเมธาจารย์  ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวสรุปการประชุมและให้โอวาทต่อที่ประชุม ถึงแนวทางการมารับฟังปัญหาต่าง ๆในการประชุมสามัญประจำปี  ครั้งที่  28  / 2555 ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  และจะได้นำเอาปัญหาต่างๆ  ไปเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ต่อไป

 ปิดประชุม       เวลา :  17. 00 น.         

 รับรองตามนี้

                                                   

( พระราชสิทธิโมลี )

ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

( พระภาวนาญาณวิเทศ )     

เลขานุการ /  ผู้ตรวจ 

 

( พระครูวินัยธรถวิล  อตฺตคุตฺโต )

 ผู้พิมพ์  / บันทึกการประชุม

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.