สรุปบันทึกระเบียบวาระ

การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๒๙ / ๒๕๕๖

คณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา

ณ วัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม 

เมืองไนท์เดลย์ มลรัฐนอร์ธ แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

๑๔ – ๑๕  มิถุนายน   ๒๕๕๖

--------------------

     วาระที่ ๑        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 - ประธานที่ประชุม จุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย

 - พระธรรมวราจารย์

 อ่านพระโอวาทสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก       พระธรรมเมธาจารย์   ประธานในที่ประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รองประธานกรรมการบริหารสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุมว่า งานประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ครั้งนี้  ต้องอาศัย ความเสียสละ ของพระธรรมทูต ที่มาอยู่เผยแผ่พระพุทธศาสนา ยังต่างประเทศ จึงอยากขอฝากธรรมะ ข้อคิด  ให้กับพระธรรมทูตสร้างศรัทธา ผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา และศีล ไปอยู่ในที่ได้ ย่อมเป็นที่รักในพระพุทธศาสนา จึงได้เกิดมีวัดและอาคารสวยงาม ดังที่ปรากฏ ต่อสายตาพระธรรมทูต ที่มาประชุม ในครั้งนี้

 ดังนั้น  ผมจึงขอให้การประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ดำเนินไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ความเจริญ ของพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป

  - พระเทพกิตติวิมล ถวายรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

กระผมในนามประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา มีความปลื้มปีติ ยินดีเป็นอย่างที่ ได้มีโอกาสต้อนรับ พระมหาเถรานุเถระ คณะสงฆ์ ที่เดินทางมาจากประเทศไทย และในประเทศสหรัฐอเมริกา ในงานประชุมสามัญประจำปี ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการประชุมสามัญ ในครั้งนี้ จะก่อเกิดผลนำเอาผลงานการเผยแผ่ ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ ไปให้พระเถรานุเถระ ได้รับทราบ ถึงปัญหาต่างๆ  เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี

- พระครูมหาพุทธเจตยาภิบาล  เจ้าอาวาสวัดพุทธราเล่ย์ญาณวราราม กล่าวต้อนรับพระเถระ และผู้เข้าร่วมประชุม

- กล่าวแนะนำประวัติความเป็นมาของวัดพุทธราเลย์ ญาณสังวราราม และสถานที่สำคัญ ของรัฐนอร์ธ แคโรไลนา  พอสังเขป

วาระที่ ๒       เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๒๘ / ๒๕๕๕  ณ วัดพุทธดัลลัส  เมื่อวันที่   ๑๑– ๑๒   มิถุนายน   ๒๕๕๔

     ที่ประชุมมีมติ

  -   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒๘/ ๒๕๕๕ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ ๓      เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

 ๓.๑ เรื่อง คณะกรรมการบริหารแถลงผลงาน ในรอบปีที่ผ่านมา (ประธานกรรมการบริหาร หรือ กองเลขานุการ  และเหรัญญิก เป็นผู้นำเสนอที่ประชุม)

ที่ประชุมมีมติรับทราบเรื่องต่างๆ ดังนี้

-  พระเทพกิตติวิมล  ประธานกรรมการบริหาร

o  รายงานปัญหาเรื่องความล่าช้าในการต่ออายุหนังสือเดินทาง เนื่องจากการนำเรื่องเสนอที่ประชุมมหาเถรสมาคม เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

o  ที่ประชุมเสนอให้มีการทำหนังสือไปยังสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมทูต) เพื่อขอให้มีการพิจารณานำเสนอเรื่องการขอต่ออายุหนังสือเดินทางให้บ่อยขึ้น

- พระภาวนาวิธานปรีชา  เหรัญญิก

o  กล่าวถึงโครงการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะภาคภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแผ่แก่ชาวต่างชาติในปีนี้

-  พระวิธูรธรรมาภรณ์  รองประธานรูปที่ ๑

o  กล่าวถึงการจัดทำหนังสือการสร้างวัดพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา หนังสือและซีดีคู่มือพระธรรมทูต สำหรับใช้ในการเผยแผ่ และหนังสือเรื่องราวของฝาแฝดอิน-จัน ซึ่งเป็นคนไทยคู่แรกที่เดินทางมาและอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา คือที่รัฐนอร์ธแคโรไลนา

o  คู่มือแนะนำรัฐนอร์ธ แคโรไลนา

-  พระภาวนาญาณวิเทศ  เลขานุการ

o  กล่าวถึงผลงานการรวบรวมรายงานประจำปี ข้อมูลการมาปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต และรายงานการประชุม

-  พระครูวิทูรธรรมประกาศ  ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ ๑

o  กล่าวสรุปลักษณะการทำงาน และผลงานคณะกรรมการบริหาร ธอส.

๓.๒      เรื่อง    คณะอนุกรรมการ   นโยบายและยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ธรรมยุต ในสหรัฐอเมริกา ชี้แจงการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา

 ที่ประชุมมีมติ

-  พระวิจิตรธรรมภาณี กล่าวรายงานตัวอย่างยุทธศาสตร์การเผยแผ่พุทธศาสนาที่วัดฟลอริด้าธรรมาราม

o  การฝึกอบรมกรรมฐาน เป็นประจำทุกวันเสาร์

o  การฝึกอบรมกรรมฐาน ๕ วัน ๒ ครั้งต่อปี – มีใบประกาศและการจัดทำหนังสือรุ่น

o  การสนทนาธรรม เดือนละ ๒ ครั้ง

o  Change Your Mind Day – เชิญชวนคนต่างชาติให้มาฟังธรรม

-  การตั้งศูนย์ในการรวบรวมข้อมูลและให้ข้อมูลช่วยเหลือการขอและต่ออายุวีซ่าของพระธรรมทูตที่จะมาปฏิบัติศาสนกิจ และเอกสารทางด้านอื่นๆ

o  เสนอให้หน่วยงานกองเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบ

-  การตั้งศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ (Information Technology) ในการรวบรวมและเผยแผ่ข้อมูลพระธรรมทูต วัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

o  มีมติให้พระมหาอำพร วัดสังฆรัตนาราม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ

o  มีมติให้มีการรวบรวมข้อมูลวันหมดอายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูต

o  มีมติให้มีการจัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ หลักสูตร ๑๐ วัน ตามโซน์ต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยพระมหาอำพร

  • ให้แต่ละวัดที่รับเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม
  • เขตภาคตะวันออก – วัดฟลอริด้าธรรมาราม, วัดพุทธไทยถาวรวนาราม
  • เขตภาคกลาง – วัดป่าศรีถาวร, วัดสังฆรัตนาราม, วัดป่าชิคาโก
  • เขตภาคตะวันตก – วัดป่าธรรมชาติ, วัดวอชิงตันพุทธวนาราม

๓.๓  มุทิตาสักการะ พระสังฆาธิการ ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี  2555ได้แก่ พระเทพกิตติวิมล พระราชสารมุนี     พระราชกิตติวิมล  พระครูวิทูรธรรมประกาศ  พระครูสิริธรรมวิเทศ  พระครูวิเทศวินัยปฏิภาณ พระครูพิลาสธรรมวิเทศ

-  ที่ประชุมมีมติรับทราบการจัดมุทิตาสักการะพระสังฆาธิการ ที่ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๗ รูป (พระราชาคณะชั้นเทพจำนวน ๑ รูป, พระราชาคณะชั้นเราชจำนวน ๒ รูป พระครูสัญญาบัตรชั้นเอก จำนวน ๓ รูป และพระภิกษุผู้ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร (ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ))

๓.๓  เรื่อง งานฉลองพระชันษา 100 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก  ๓ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๖

-  ฝ่ายรัฐบาล เอกชน และประชาชน ร่วมจัดงานฉลองพระชันษา  ๑๐๐ ปี ในระหว่างวันที่ ๑-๗ ตุลาคม ๒๕๕๖  ที่  วัดบวรนิเวศวิหาร และจะมีการนิมนต์พระธรรมทูตจากต่างประเทศ ทั้ง ๔ ทวีปไปร่วมในงานนี้ด้วย

-  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ

o  ทุกวัดควรมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวาย เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

o  ควรทำสื่อ (ซีดี) เผยแผ่พระประวัติ และพระราชกรณียกิจของเจ้าพระคุณท่าน

-  ที่ประชุมมีมติ

o  ให้มีการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม และจัดบอร์ดนิทรรศการ เป็นพระราชกุศล เทอดพระเกียรติ ให้เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่วันเข้าพรรษา

o  ให้จัดตั้งกองผ้าป่าพิเศษเข้ากองทุนคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (ตามศรัทธา) และถ้ามีจำนวนมากพอ ให้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง

สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ประเทศไทย

o  ให้มีการรวบรวมภาพถ่ายการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนวันงาน และส่งมาที่กองเลขานุการ

o  ให้ท่านเจ้าคุณวิจิตรธรรมภาณี เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารแจกแจงรายละเอียด

 เวลา ๑๐.๓๐ น. : พักการประชุม

เวลา ๑๑.๐๐  น. : ฉันภัตตาหารเพล / รับประทานอาหาร

เวลา ๑๓.๐๐ น. : ประชุมภาคบ่าย

 

วาระที่ ๔      เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑     เรื่องการพิจารณารับรองวัดที่ตั้งขึ้นใหม่

- สำนักสงฆ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับมติจากที่ประชุมรับรองให้ยกขึ้นเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวน ๒ วัด ได้แก่

o วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม

o วัดวิมุตติธรรมาราม

๔.๒    เรื่องเสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาส ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสมาครบ ๑ ปี

-  ที่ประชุมมีมติรับรอง

o  พระประมูล ฐิตฺจิตฺโต    เป็น เจ้าอาวาส วัดพุทธนิมิต  

๔.๓ เรื่องเสนอแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส และเจ้าสำนักสงฆ์

-  ที่ประชุมมีมติรับรอง        

1.พระณรงค์ อาจาโร เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

2.พระดิ๊ก สีลรตโน เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดอรัญญธรรมาราม

3.พระชัยวัฒน์ อภิวฒฺโน เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดนิวยอร์คธัมมาราม

4.พระครูปลัด เฉลิมชัย  ติกฺขปญฺโญ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดปุญญวนาราม

5.พระณัฐ ณฏฺฐปญฺโญ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดซานฟรานธัมมาราม

6.พระจรัส อภิโชโต เป็นรักษาการเจ้าอาวาส วัดเคนตั๊กกี้โพธิวนาราม

7.พระมหาชาญพิทักษ์ สุนฺทรปญฺโญ เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดวิมุตติธรรมาราม

8.พระสิริชัฐพงษ์  ภาณโก เป็นเจ้าสำนักสงฆ์  Enlightenment Temple of Ohio

 

๔.๔ รับฟังแนวทางและข้อคิดข้อเสนอแนะ ในการทำงานของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต จากพระธรรมทูตทุกวัดที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปรับ  แก้ไขให้ดีขึ้น

-  ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า เป็นเรื่องยากที่จะทางรัฐบาลไทยจะจัดสรรตั้งนิตยภัตแด่พระภิกษุผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในต่างประเทศ

๔.๕ ปัญหาการขอพระธรรมทูต ที่เข้ามาอยู่ปฏิบัติศาสนกิจ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ของแต่ละวัด ควรได้นำเสนอ เพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน

- ในปัจจุบัน มีความอยากลำบากในการขอพระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าใจลักษณะการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตในต่างประเทศ จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์การทำงานของพระธรรมทูตให้ดียิ่งขึ้น

- พระครูพิลาสธรรมวิเทศ และพระวิบูลธรรมวิเทศได้กล่าวถึงกรณีศึกษาของพระธรรมทูตที่มีการย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ซึ่งแม้ว่าจะมีการแจ้งประธานกรรมการบริหาร ธอส. แล้ว แต่เมื่อไม่ได้แจ้งไปทาง US Department of Homeland Securityก็มีปัญหาในการต่อวีซ่า และถือว่าวีซ่าเดิมหมดลงภายในเวลา ๑๕ วัน หลังจากมีการย้ายสังกัด

๔.๖    เรื่องกำหนดสถานที่ และวันประชุมในปีต่อไป  ( ๒๕๕๗ )

-  ที่ประชุมมีมติ

o  ให้วัดพุทธบูชา เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย เป็นสถานที่จัดประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๕๗ ในระหว่างที่ ๑๔ -๑๕  มิถุนายน

o ให้วัดนิเทศศานคุณ รัฐฟอริด้า และวัดวอชิงตัน พุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน เป็นสถานที่สำรองในการจัดการประชุม หากว่าวัดพุทธบูชาไม่พร้อม

 วาระที่ ๕       เรื่องอื่น ๆ

รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น จากพระเถรานุเถระผู้เข้าร่วมประชุม

-  พระธรรมวราจารย์

o  ปัญหาการขอวีซ่าและความยากลำบากของพระธรรมทูตในการปฏิบัติศาสนกิจและสร้างวัดในต่างประเทศ

o  ความยากลำบากในการเดินทางมายังต่างประเทศ

-   พระธรรมเจติยาจารย์

o  ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูต

o  การดำเนินงานและผลงานของพระธรรมทูตสายประเทศสหรัฐอเมริกา ถือว่าเป็นต้นแบบให้กับงานเผยแผ่ของพระธรรมทูตสายอื่นๆ

o  ให้พระธรรมทูตรู้จักเป็นผู้เสียสละ ก่อนที่จะประสบความสำเร็จจะต้องมีความอดทน มีความเพียร ถวายงานเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชาอย่างแท้จริง

o  ให้พยายามสร้างศาสนทายาทจากคนท้องถิ่น และเขาจะเป็นผู้ช่วยเหลืองานเผยแผ่อย่างแท้จริง แม้ว่าจะมีจำนวนไม่มากก็ไม่เป็นไร ที่สำคัญคือฝึกคนให้มีคุณภาพ

-  พระเทพวิสุทธิกวี

o  ในประเทศไทย เมื่อมีการย้ายที่อยู่แล้ว ไม่แจ้งหน่วยงานราชการภายใน ๑๕ วัน ถือว่ามีความผิด

o  การฝึกอบรมพระธรรมทูต ต้องสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ จึงจะมีผลงานการเผยแผ่ที่ดีและได้มาตรฐาน

o  การทำอะไรจะต้องมีอุดมการณ์ทำงานเผยแผ่ถวายเป็นพุทธบูชา ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน วางแผนปฏิบัติการให้ชัด การทำงานจึงจะสำเร็จได้

-  พระวิสุทธิคุณาภรณ์

o  แสดงความปลาบปลื้มกับผลงานการสร้างวัดพุทธราเลย์

-  พระครูวิสารปัญญาคุณ

o  ปัญหาการทำงานของพระธรรมทูตในต่างประเทศ

-  พระครูกิตติวรคุณ

o  แสดงความยินดีและให้กำลังใจพระธรรมทูต

-  พระครูวิลาสสรธรรม

o  การเริ่มต้นงานเผยแผ่ที่ดีจะต้องเริ่มต้นจากการผลิตบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถตรงกับความต้องการ

-  พระครูปิยสีลาจารย์

o  แสดงความยินดีในผลงานและการทำงานของพระธรรมทูต

-  พระอธิการสุโข กตปุญฺโญ

o  แสดงผู้ประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นดั่งแก้วอันประเสริฐ

o  ขันติ ความอดทนเป็นธรรมอันนำสู่ความสำเร็จ

-  พระครูมหาพุทธเจตยาภิบาล

o  ความยากลำบากในสร้างวัด ซึ่งสำเร็จด้วยความตั้งใจ ความใส่ใจในการทำงาน และการวางแผนล่วงหน้า

o  สำคัญคือต้องมีอุดมการณ์ และความศรัทธาในพระรัตนตรัย จึงทำงานสร้างวัดในประเทศสหรัฐอเมริกาในสำเร็จลุล่วงลงได้

-  พระเทพกิตติวิมล

o  กล่าวขอบคุณพระเถรานุเถระ และพระธรรมทูตทุกรูปที่มาร่วมงานประชุมสงฆ์ในครั้งนี้

o  ในฐานะเจ้าภาพงานประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 30/2557กล่าวเชิญชวน และพร้อมถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระ และพระธรรมทูตที่จะไปร่วมงาน

-  พระธรรมเมธาจารย์

o  เน้นเรื่องการสร้างศาสนทายาทจากคนท้องถิ่น

o  ถ้าเรามีจิตที่บริสุทธิ์และมีความตั้งใจจริง การสร้างวัดก็จะสำเร็จได้ และไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

o  การประชุมต้องมีความพร้อมเพียงกัน และปฏิบัติตามมติที่ประชุมด้วยความสามัคคี จึงจะมีความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง

 

เวลา ๑๖.๐๐ น.          :ปิดประชุม

 

(พระณัฐ  ณฏฺฐปญฺโญ)  

 ผู้บันทึก /พิมพ์

 

(พระครูวิทูรธรรมประกาศ) 

ผู้ตรวจ / ทาน

 

(พระภาวนาญาณวิเทศ )

รับรองถูกต้อง

 

(พระเทพกิตติวิมล)

รับรองถูกต้องตามนี้

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.