ทำเนียบคณะกรรมการบริหาร

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2528 -ถึงปัจจุบัน

*******

สมัยที่ 1 พุทธศักราช 2528 – 2531

 ประธานกรรมการ                   หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ (พระโพธิธรรมาจารย์เถร)
 วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
  วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 เลขานุการ                            พระครูอาทรธรรมานุศาสน์ (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 ผู้ช่วยเลขานุการ                      พระมหาแสวง นิติสาโร
 วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

 

สมัยที่ 2 พุทธศักราช 2531 – 2533

 ประธานกรรมการ                  หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ (พระโพธิธรรมาจารย์เถร)
 วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 เลขานุการ                           พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาแสวง นิติสาโร
 วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระมหาช้วน วุฑฺฒิชวโน

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 3            พระมหาพรหมา จิตฺตภโย (พระราชวิสุทธินายก)
 วัดภูริทัตตวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 3 พุทธศักราช 2533 – 2535

 ประธานกรรมการ                    พระปริยัติสารสุธี (เพชร สารธัมโม)
 วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระครูอาทรธรรมานุศาสน์ (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระมหาเหรียญ ธนลาโภ
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการ                    พระครูปลัดสุวัฒนญาณคุณ (ประสาท ปัญญาธโร)
 วัดสังฆรัตนาราม รัฐโอคลาโฮมา

 

สมัยที่ 4 พุทธศักราช 2535 – 2537

 ประธานกรรมการ                  พระปริยัติสารสุธี (เพชร สารธัมโม)
 วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระครูอาทรธรรมานุศาสน์ (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 เลขานุการ                           พระมหาเหรียญ ธนลาโภ
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระมหาเชาวรา ธมฺมปุญโญ

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระมหาสำเริง ปหาโส
 วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 

สมัยที่ 5 พุทธศักราช 2537 – 2539

 ประธานกรรมการ                    พระปริยัติสารสุธี (เพชร สารธัมโม)
 วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระอมรมุนี (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 เลขานุการ                            พระมหาเหรียญ ธนลาโภ
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระมหาสำเริง ปหาโส
 วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระมหาวิจิตร สุพฺพิจิตฺโต

 เหรัญญิก                               พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร 
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 6 พุทธศักราช 2539 – 2541

 ประธานกรรมการ                  พระอมรมุนี (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 เลขานุการ                           พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
  วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระมหาสำเริง ปหาโส
 วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 เหรัญญิก                             พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 7 พุทธศักราช 2541 – 2543

 ประธานกรรมการ                   พระอมรมุนี (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 เลขานุการ                           พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1           พระครูศรีธรรมวิเทศ (สำเริง ปหาโส)
 วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2          พระครูปลัตสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 เหรัญญิก                            พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 8 พุทธศักราช 2543 – 2545

 ประธานกรรมการ                    พระอมรมุนี (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระครูวิเทศศาสนกิจ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระครูศรีธรรมวิเทศ (สำเริง ปหาโส)
 วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 เหรัญญิก                              พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 9 พุทธศักราช 2545 – 2547

 ประธานกรรมการ                    พระอมรมุนี (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1      พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 เลขานุการ                            พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระครูศรีธรรมวิเทศ (สำเริง ปหาโส)
 วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 เหรัญญิก                             พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 10 พุทธศักราช 2547 – 2549

 ประธานกรรมการ                    พระอมรมุนี (สมัย ธัมมาสโย)
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระศรีคุณาภรณ์ (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 เลขานุการ                             พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

  ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูสังฆรักษ์ ถวิล อตฺตคุตฺโต
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

 เหรัญญิก                               พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 11 พุทธศักราช 2549 – 2551

 ประธานกรรมการ                       พระราชสิทธิโมลี (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการ รูปที่ 1         พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการ รูปที่ 2         พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ)
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 เลขานุการ                               พระครูพุทธมนต์ปรีชา (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 1              พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 2              พระครูสังฆรักษ์ ถวิล อตฺตคุตฺโต 
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

 เหรัญญิก                                  พระเจฟฟรี ฐานิสฺสโร
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 12 พุทธศักราช 2551 – 2553

 ประธานกรรมการ                     พระราชสิทธิโมลี (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2       พระวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 เลขานุการ                             พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ)
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1             พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2             พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

 เหรัญญิก                              พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี ฐานิสฺสโร)
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 13 พุทธศักราช 2553 – 2555

 ประธานกรรมการ                      พระราชสิทธิโมลี (สมาน คุณากโร) 
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1        พระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ)
 วัดธรรมบูชา รัฐเท็กซัส

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2        พระวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโลไลนา

 เลขานุการ                              พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ)
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1               พระวิจิตรธรรมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2              พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

 เหรัญญิก                                พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี ฐานิสฺสโร)
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 14 พุทธศักราช 2555 – 2557

 ประธานกรรมการ                   พระราชสิทธิโมลี (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1     พระวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2     พระวิบูลธรรมวิเทศ
 วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 เลขานุการ                           พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ)
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1           พระครูวินัยธร ถวิล อตฺตคุตฺโต 
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2           พระครูโสภณธรรมวิเทศ (สุนทร วราสโภ)
 วัดธรรมประทีป รัฐแมรี่แลนด์      

 เหรัญญิก                            พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี ฐานิสฺสโร)
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 15 พุทธศักราช 2557 – 2559

 ประธานกรรมการ                    พระเทพกิตติวิมล (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการรูปที่ 1       พระวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

 รองประธานกรรมการรูปที่ 2      พระวิจิตรธัมมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 เลขานุการ                            พระภาวนาญาณวิเทศ (เหรียญ ธนลาโภ)
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 1            พระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล อัตตคุตโต)
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก           

 ผู้ช่วยเลขานุการรูปที่ 2            พระครูโสภณธรรมวิเทศ (สุนทร วราสโภ)
 วัดธรรมประทีป รัฐแมรี่แลนด์         

 เหรัญญิก                              พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี ฐานิสฺสโร)
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 16 พุทธศักราช 2559 – 2560

 ประธานกรรมการ                   พระเทพกิตติวิมล (สมาน คุณากโร)
 วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

 รองประธานกรรมการ รูปที่ 1     พระวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา 

 รองประธานกรรมการ รูปที่ 2     พระวิจิตรธัมมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

 เลขานุการ                           พระราชญาณโกศล (เหรียญ ธนลาโภ)
 วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย

 ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 1           พระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล อัตตคุตโต)
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก           

 ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 2           พระครูโสภณธรรมวิเทศ (สุนทร วราสโภ)
 วัดธรรมประทีป รัฐแมรี่แลนด์       

 เหรัญญิก                            พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี ฐานิสฺสโร)
 วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย

 

สมัยที่ 17 พุทธศักราช 2561-2563

  ประธานกรรมการ                   พระเทพกิตติวิมล (สมาน คุณากโร) 
วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย

  รองประธานกรรมการ รูปที่ 1    พระวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต)
 วัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม รัฐแคโรไลนา

  รองประธานกรรมการ รูปที่ 2    พระวิจิตรธัมมภาณี (สุนันท์ ธนนันโท)
 วัดฟลอริดาธรรมาราม รัฐฟลอริดา

  เลขานุการ                           พระครูวิทูรธรรมประกาศ (ถวิล อัตตคุตโต)
 วัดพุทธไทยถาวรวนาราม รัฐนิวยอร์ก

  ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 1          พระครูโสภณธรรมวิเทศ (สุนทร วราสโภ)
 วัดธรรมประทีป รัฐแมรี่แลนด์

  ผู้ช่วยเลขานุการ รูปที่ 2          พระครูวิลาสธรรมวิเทศ (สมพร ถิรสังวโร)
 วัดริชแลนด์พุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต 
จัดทำข้อมูล/เรียบเรียง
9 เมษายน 2563
01.00 น.
www.dhammayut.net

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.