Blue Flower

คณะกรรมการบริหาร/ดูแลเว็บไซต์/เฟซบุ๊กเพจ
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศ
คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 01/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ คณะสงฆ์ธรรมยุตสหรัฐอเมริกา
www.dhammayut.net
facebook.com/dhammayut.usa
*********
 
เพื่อให้การบริหารงานเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ คณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และจัดการลงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ ดังต่อไปนี้
 
คณะกรรมการอำนวยการ
พระเทพกิตติวิมล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย ประธานอำนวยการ
 
มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดนโยบายในการจัดทำเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ ให้เป็นไปอย่างมีระบบ
 
คณะกรรมการบริหาร
 
- พระครูปลัด กิตติ กิตฺติโสภโณ วัดอินเดียน่าพุทธวนาราม รัฐอินเดียน่า ดูแลด้านการออกแบบ
- พระกิจติศักดิ์ ถิรจิตฺโต วัดอริโซน่าธรรมาราม รัฐอริโซน่า ดูแลด้านข้อมูล
- อุบาสก ตะวัน คำสุจริต รัฐอริโซน่า ผู้บริหาร/ดูแลระบบทั้งหมด
 
มีหน้าที่ บริหาร จัดการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กเพจ ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา
 
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามได้รับมอบหมาย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เรียบร้อยบริบูรณ์ทุกประการ
 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
 
พระเทพกิตติวิมล
(พระเทพกิตติวิมล)
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา