Blue Flower

ประวัติย่อคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติวิมล 
ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา
และอุบาสก ตะวัน คำสุจริต

*************

สังเขปประวัติการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยพระอาจารย์เชื่อม ญาณมโย วัดบุญเรืองสุวรรณาราม บ.คำโป้งเป้ง อ.เมือง จ.หนองคาย ได้รับอาราธนาจากชาวอพยพ ให้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดพุทธาราม เมืองรัฐเทนเนสซี ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวัดธรรมยุตวัดแรกในสหรัฐอเมริกา ต่อมาพระอาจารย์เชื่อม ได้นิมนต์พระมหาสมาน สิริปญฺโญ (พระนิเทศศาสนคุณ ในปัจจุบัน) ให้เดินทางมาปฏิบัติกิจทางพุทธศาสนาพร้อมด้วย พระมหาแสวง นิติสาโร วัดนรนาถสุนทริการาม  กทม. (มรณภาพ),พระมหาสมพร สมวโร (พระอมรโสภณ) วัดเทพศิรินทราวาส กทม. และในกาลต่อมาได้มีพระสงฆ์มาเพิ่มอีกสามรูป คือ พระวิมลศีลาจาร วัดพระศรีมหาธาตุ กทม. ,พระปภัสสรมุนี วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด และพระครูอาทรธรรมานุศาสน์ วัดราชผาติการาม กทม.

 ครั้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันอีก ๔ วัด คือ
๑.วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส
๒.วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย
๓.วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน
๔.วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส

  เมื่อมีวัดตั้งขึ้นถึง ๗ วัดแล้ว จึงได้มีการรวมตัวกัน  และจัดประชุมขึ้นครั้งแรก ณ วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ริเริ่มจัดตั้งเป็นองค์กรทางคณะสงฆ์ขึ้นในกาลต่อมา โดยใช้นามว่า “คณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา” โดยใช้นามภาษาอังกฤษว่า “ The Dhammayut Order in the United States of America” อักษรย่อภาษาไทยว่า "ธสอ" อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า "DOUSA" พร้อมกับร่างระเบียบข้อบังคับขึ้น  และขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พศ. ๒๕๓๕ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

  การพระศาสนาได้เจริญรุ่งเรื่องมาเป็นลำดับโดยจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในแต่ละรัฐ  ได้สามัคคีจัดตั้งเป็นวัดขึ้น เมื่อรวมตัวกันก่อตั้งเป็นวัดแล้วก็ต้องนำเรื่องวัดไปเสนอในที่ประชุมสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง ประมาณกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ทางคณะกรรมการคณะธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา รับรองและรับเข้าสังกัดต่อไป  

    ซึ่งในแต่ละวัดนั้นก็จะมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล มีพระสงฆ์อยู่ช่วยงานมากน้อยตามความเหมาะสม มีคณะกรรมการที่เป็นฆราวาสช่วยกันบริหารงาน ซึ่งวัดต่างๆ ก็ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทีหนึ่ง อันประกอบด้วยประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการและเหรัญญิก ส่วนเจ้าอาวาสทุกวัดเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และทุกๆ  ๒ ปี จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งหนึ่ง เพื่อผลัดเปลี่ยนวาระการทำงาน