Blue Flower

สังเขปประวัติการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

        คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔ โดยพระอาจารย์เชื่อม ญาณมโย วัดบุญเรืองสุวรรณาราม บ.คำโป้งเป้ง อ.เมือง จ.หนองคาย ได้รับอาราธนาจากชาวอพยพให้เดินทางมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดพุทธาราม เมืองรัฐเทนเนสซี ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของวัดธรรมยุตวัดแรกในสหรัฐอเมริกา ต่อมาพระอาจารย์เชื่อม นิมนต์ ท่านพระมหาสมาน สิริปญฺโญ (พระนิเทศศาสนคุณ) ให้เดินทางมาปฏิบัติกิจทางศาสนาพร้อมด้วย พระมหาแสวง นิติสาโร วัดนรนาถสุนทริการาม  (มรณภาพ),พระมหาสมพร สมวโร (พระอมรโสภณ) วัดเทพศิรินทราวาส   และในกาลต่อมาได้มีพระสงฆ์มาเพิ่มอีกสามรูป คือ พระวิมลศีลาจาร วัดพระศรีมหาธาตุ,พระปภัสสรมุนี วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด และพระครูอาทรธรรมานุศาสน์ วัดราชผาติการาม

            ครั้นในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกันอีก ๔ วัด คือ
๑.วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย
๒.วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส
๓.วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส
๔.วัดวอชิงตันพุทธวนาราม รัฐวอชิงตัน

   ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ วัดธรรมประทีป รัฐวอร์จิเนีย
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ วัดป่าธรรมชาติ  รัฐแคลิฟอร์เนีย

            เมื่อเกิดมีวัดขึ้น ถึง ๗ วัดแล้ว จึงได้มีการรวมตัวกัน  และจัดประชุมขึ้นครั้งแรก ณ วัดพุทธรัตนาราม รัฐเท็กซัส เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ และได้ริเริ่มจัดตั้งเป็นองค์กรทางคณะสงฆ์ขึ้นในกาลต่อมา โดยใช้นามว่า “คณะธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา” โดยใช้นามภาษาอังกฤษว่า “ The Dhammayut Order in the United States of America” อักษรย่อภาษาไทยว่า "ธสอ" อักษรย่อภาษาอังกฤษว่า "DOUSA" พร้อมกับร่างระเบียบข้อบังคับขึ้น  และขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พศ. ๒๕๓๕ ที่รัฐแคลิฟอร์เนีย การพระศาสนาได้เจริญรุ่งเรื่องมาเป็นลำดับโดยจะเห็นได้จากการที่ประชาชนในแต่ละรัฐ  ได้สามัคคีจัดตั้งเป็นวัดขึ้น เมื่อรวมตัวกันก่อตั้งเป็นวัดแล้วก็ต้องนำเรื่องวัดไปเสนอในที่ประชุมสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นปีละครั้ง ประมาณกลางเดือนมิถุนายนของทุกปี เพื่อให้ทางคณะกรรมการคณะธรรมยุตรับรองและรับเข้าสังกัดต่อไป  

    ซึ่งในแต่ละวัดนั้นก็จะมีเจ้าอาวาสเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแล มีพระสงฆ์อยู่ช่วยงานมากน้อยตามความเหมาะสม มีคณะกรรมการที่เป็นฆราวาสช่วยกันบริหารงาน ซึ่งวัดต่างๆ ก็ขึ้นตรงต่อกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุต อีกทีหนึ่ง อันประกอบด้วยประธาน, รองประธาน, เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการและเหรัญญิก ส่วนเจ้าอาวาสทุกวัดเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ทุกๆ  ๒ ปี จะมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง เพื่อผลัดเปลี่ยนวาระการทำงาน