ประวัติการจัดทำเว็บไซต์

  ในปัจจุบัน ความวิวัฒนาการของโลกกว้างไกลออกไปทุกที ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ย่อมสามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้น และได้กราบเรียนขออนุญาต พระเดชพระคุณ พระราชสิทธิโมลี (ปัจจุบัน พระเทพกิตติวิมล) ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะนั้น (พ.ศ.๒๕๕๑) ท่านได้เมตตาอนุญาตให้จัดทำขึ้น และได้ให้ข้อมูล ข้อคิด เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์  

การจัดทำเว็บไซต์นี้ ข้าพเจ้าตั้งใจจะจัดทำเป็นที่รวมรวมข้อมูล ข่าวสาร แบบฟอร์ม กิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ให้ง่ายต่อการเข้าถึง รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษา ข้อมูลทางพระพุทธศาสนา เป็นสื่อกลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่ง และรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และสาระน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติความเป็นมาของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ธรรมะ บทความ ข่าวคณะสงฆ์ ภาพกิจกรรม  โดยข้าพเจ้ามีความตั้งใจถวายค่าใช้จ่ายในการจัดทำทั้งหมด ค่าโดแมนแนม ค่าโฮสติ้ง ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส ฯลฯ แต่ละปีค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประมาณ $ 1,000 (ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑-ปัจจุบัน) 

เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา 

พระเทพกิตติวิมล วัดพุทธบูชา รัฐจอร์เจีย ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ประธานที่ปรึกษา

 

อุบาสก ตะวัน คำสุจริต
ผู้ก่อตั้ง/ผู้ดูแลระบบ/กรรมการบริหาร
เว็บไซต์คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.