พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท่านทราบหรือไม่ว่า ในทางพระพุทธศาสนา พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนให้รู้จักใช้ทรัพย์ รู้จักบริหารทรัพย์ที่ตนหามาได้ ให้เป็นประโยชน์ ให้มีความสุข..