พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "ผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ดี ย่อมได้ของที่ดี ผู้ให้ของที่เลิศ ย่อมได้ของที่เลิศ ผู้ให้ของที่ประเสริฐ..

 

 

มนาปทายีสูตร
ว่าด้วยผู้ให้ของที่พอใจ ย่อมได้ของที่พอใจ
จากพระไตรปิฏก ฉบับมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เล่มที่ ๓๖ หน้าที่ ๑๐๐ ข้อที่ ๔๔

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.