หนังสือสวดมนต์บาลี-อังกฤษ ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2560) รวบรวม โดย พระภาวนาวิธานปรีชา (เจฟฟรี่ ฐานิสฺสโร) วัดเมตตาวนาราม รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

 

Chant 2018 a Front คลิก

Chant 2018 คลิก

Chanting Guide With Index คลิก