กำหนดการส่งแบบฟอร์มของคณะสงฆ์ธรรมยุต
ในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

กำหนดการส่งแบบฟอร์มคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อแบบฟอร์ม

วันสุดท้ายของการส่ง

ส่งไปที่

ขอพระภิกษุมาปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูต

ยกเว้นในพรรษา

สนง.ประธาน

ขออนุมัติต่ออายุหนังสือเดินทางของพระธรรมทูต

ก่อนหนังสือเดินทางหมดอายุ ๖ เดือน

สนง.ประธาน

โอนย้าย-รับเข้า สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ (ในกรณีย้ายสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจต่างจากมติ มส. ส่งพร้อมกับการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง)

 

สนง.ประธาน

รายงานการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูต (ส่งพร้อมกับการขอต่อหนังสือเดินทาง)

 

สนง.ประธาน

ขออนุมัตินิมนต์พระภิกษุมาเพื่องานพิเศษของวัด

 

สนง.ประธาน

ขอประทับตรารับรองหนังสือสุทธิ (อุปสมบทที่ สรอ.)

 

สนง.ประธาน

ส่งบัญชีกลางปีของคณะสงฆ์ธรรมยุต

๓๑  ส.ค.

สนง.เลขานุการ

ส่งทะเบียนประวัติพระธรรมทูต

๓๑  ส.ค.

สนง.เลขานุการ

แบบรายละเอียดการปฏิบัติศาสนกิจของวัดไทยในต่างประเทศ  (เพื่อส่ง สนง.พศ)

๓๑  ส.ค.

สนง.เลขานุการ

แบบขอทุนอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา (เพื่อส่ง สนง.พศ)

๓๑  ธ.ค.

สนง.เลขานุการ

ส่งทุนบำรุงคณะสงฆ์ธรรมยุตประจำปี

๓๑  พ.ค.

สนง.เหรัญญิก

การขอพระราชทานเลื่อน/ตั้งสมณศักดิ์

๓๐  มิ.ย.

สนง.ประธาน

การขอพระอุปัชฌาย์

๓๐  พ.ย.

สนง.ประธาน

การขอเปิดสอบนักธรรมและธรรมศึกษา

๓๐  พ.ย.

สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง

   สำนักงานประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

www.dhammayut.net

 

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.