ขอถวายความอาลัยเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม 
(ประยูร  สนฺตงฺกุโร ป.ธ.๙)
วัดเทพศิรินทราวาส  กรุงเทพมหานคร
ซึ่งเจ้าประคุณได้ถึงแก่มรณภาพ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.