งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒


กำหนดการ 
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก
วันที่  ๓ ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒   (ขึ้น ๑๒ ค่ำ  เดือน ๑๑)

เวลา ๐๖.๓๐ น.   ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่นิมนต์มารับบิณฑบาต  ๒๐๐  รูป

เวลา ๐๗.๐๐ น.   นายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบพิธีถวายสังฆทานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ถนนพระสุเมรุ

เวลา ๐๗.๓๐ น.   นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการและชมนิทรรศการ

1.นิทรรศการสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ๑๙ พระองค์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา ๙๖ ปี ณ อาคารฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระสังฆราช

2.นิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน

เวลา ๐๘.๐๐ น.   นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติ เทิดพระเกียรติ  เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาบาลี ณ ชั้น ๒ อาคาร สว ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๖.๐๐ น.   คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระกุศลถวายพระพร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

วันศุกร์ที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒   (ขึ้น ๑๓ ค่ำ  เดือน ๑๑)

เวลา ๐๙.๐๐ น.   ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาบาลี ต่อเป็นวันที่ ๒ ณ อาคาร สว ธรรมนิเวศ ชั้น ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร  

เวลา ๑๓.๐๐ น.   เปิดการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาไทย ณ อาคาร สว ธรรมนิเวศ ชั้น ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๕.๐๐ น.   พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร

วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ (ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)

เวลา ๑๐.๐๐ น.   พิธีบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร 
   - กรรมการมหาเถรสมาคม ๑๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๑.๐๐ น.   ถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ และพระภิกษุอีก ๘๙๗ รูป ณ พระอุโบสถ และ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

เวลา ๑๓.๐๐ น.   ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนานานาชาติเทิดพระเกียรติ เรื่อง พระพุทธศาสนาสู่ศตวรรษใหม่ ภาคภาษาไทย ต่อเป็นวันที่ ๓ ณ  อาคาร สว ธรรมนิเวศ ชั้น ๒ วัดบวรนิเวศวิหาร

เวลา ๑๖.๐๐ น.   คณะธรรมยุต เจริญนวัคคหายุสมธัมม์ถวายเป็นพระกุศล ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร

 

กิจกรรมพิเศษ
งานฉลองพระชันษา ๙๖ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ ๑-๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในการฉลองพระชันษา ๙๖ ปี ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ

วันที่ ๑-๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ชมนิทรรศการพระประวัติเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   ชมนิทรรศการพระประวัติ พระศาสนกิจ พระเกียรติคุณสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุรัตนโกสินทร์ ๑๙ พระองค์ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ  ฉลองพระชันษา ๙๖ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ อาคารฉลองพระชันษา ๙๖ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๒

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   เปิดพุทธสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง ให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา
๑. พระอุโบสถ 
๒. พระเจดีย์ 
๓. พระไพรีพินาศ 
๔. พระวิหารพระศาสดา 
๕. พระวิหารเก๋ง 
๖. ศาลาพระพุทธบาท 
๗. พระปรางค์พระไวโรจนะ 
๘. พระปรางค์พระพุทธรูปสมัยทวาราวดี 
๙. ประตูเสี้ยวกาง

วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๒

เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.   แข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ที่อาคารห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.