เนื่องในวาระมหามงคล คล้ายวันประสูติ ๙๗ พระพรรษา เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร

 ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ขอถวายพระพรให้เจ้าประคุณฯ ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งมงคลแก่ปวงพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า ตลอดกาลนานเทอญ

ฑีฆายุโก โหตุ สงฺฆราชา

ขอน้อมเกล้าถวายพระพร

คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา

ขอเรียนเชิญวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา เจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

Facebook

Copyright © 2560 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา THE DHAMMAYUT ORDER IN THE UNITED STATES OF AMERICA.