Blue Flower

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี
คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 35/2562
ณ วัดพุทธรัตนาราม เมืองฟอร์ทเวิร์ด รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

12-13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรอกแบบฟอร์ม คลิก คลิก